Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Autor: Ing. Luciana Kokrhánková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem této práce bylo zjistit druhové složení plevelů v extenzivním ovocném sadě v katastrálním území obce Želešice. Pozorování byla prováděná na třech stanovištích a to v meziřadí, okolo kmene a při cestě. Hodnocení vegetace bylo pomocí fytocenologických snímků. Sledování probíhalo v letech 2006, 2007 a 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Ve sledované sadu bylo celkem nalezeno 36 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne a Poa pratensis, které zde byly vysety. Z plevelů se nejvíce vyskytovaly na stanovišti meziřadí tyto druhy: Poa annua, Agropyrum repens, Urtica urens, Calamagrostis epigejos, Astragalus glycyphyllos a Solidago canadensis. V okolí kmene byly nejčetnější tyto druhy plevelů: Poa annua, Agropyrum repens, Rubus fruticosus, Picris hieracioides, Astragalus glycyphyllos, Urtica urens a Artemisia vulgaris. Na stanovišti u cesty byly nejčastějšími plevely Poa annua, Daucus carota, Eringium campestre, Urtica urens, Solidago canadensis, Polygonum aviculare a Astragalus glycyphyllos.
Právna doložka:PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Kľúčové slová:plevele, ovocný sad, pokryvnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..