Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Autor: Ing. Luciana Kokrhánková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem této práce bylo zjistit druhové složení plevelů v extenzivním ovocném sadě v katastrálním území obce Želešice. Pozorování byla prováděná na třech stanovištích a to v meziřadí, okolo kmene a při cestě. Hodnocení vegetace bylo pomocí fytocenologických snímků. Sledování probíhalo v letech 2006, 2007 a 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Ve sledované sadu bylo celkem nalezeno 36 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne a Poa pratensis, které zde byly vysety. Z plevelů se nejvíce vyskytovaly na stanovišti meziřadí tyto druhy: Poa annua, Agropyrum repens, Urtica urens, Calamagrostis epigejos, Astragalus glycyphyllos a Solidago canadensis. V okolí kmene byly nejčetnější tyto druhy plevelů: Poa annua, Agropyrum repens, Rubus fruticosus, Picris hieracioides, Astragalus glycyphyllos, Urtica urens a Artemisia vulgaris. Na stanovišti u cesty byly nejčastějšími plevely Poa annua, Daucus carota, Eringium campestre, Urtica urens, Solidago canadensis, Polygonum aviculare a Astragalus glycyphyllos.
Právní doložka:PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Klíčová slova:plevele, ovocný sad, pokryvnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..