Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The assessment of weed species composition in extensively cultivated orchard
Written by (author): Ing. Luciana Kokrhánková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Summary:Cílem této práce bylo zjistit druhové složení plevelů v extenzivním ovocném sadě v katastrálním území obce Želešice. Pozorování byla prováděná na třech stanovištích a to v meziřadí, okolo kmene a při cestě. Hodnocení vegetace bylo pomocí fytocenologických snímků. Sledování probíhalo v letech 2006, 2007 a 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Ve sledované sadu bylo celkem nalezeno 36 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne a Poa pratensis, které zde byly vysety. Z plevelů se nejvíce vyskytovaly na stanovišti meziřadí tyto druhy: Poa annua, Agropyrum repens, Urtica urens, Calamagrostis epigejos, Astragalus glycyphyllos a Solidago canadensis. V okolí kmene byly nejčetnější tyto druhy plevelů: Poa annua, Agropyrum repens, Rubus fruticosus, Picris hieracioides, Astragalus glycyphyllos, Urtica urens a Artemisia vulgaris. Na stanovišti u cesty byly nejčastějšími plevely Poa annua, Daucus carota, Eringium campestre, Urtica urens, Solidago canadensis, Polygonum aviculare a Astragalus glycyphyllos.
Formula clause:PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Key words:plevele, ovocný sad, pokryvnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..