Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
     
     
Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Relationship of weed infestation and main spring barley yields components
Written by (author): Ing. Mgr. Anthula Bojasová
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
Summary:Cílem práce bylo stanovit vztah výnosu a vybraných charakteristik kvality jarního ječmene a zaplevelení. Polní pokus byl založen na Školním zemědělském statku v Žabčicích. V pokusu byly použity různé varianty zpracování půdy (klasické zpracování půdy, minimalizace) a varianty hnojiv aplikovaných na slámu předplodiny (Beta-liq, DAM 390, Unifert a bez aplikace hnojiv). U jarního ječmene bylo stanoveno výnos, obsah dusíkatých látek, podíl předního zrna a hmotnost tisíce zrn. Na základě analýzy RDA je zřejmé, že jedním z druhů který výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu ječmene je Cirsium arvense. Jedná se o druh konkurenčně velmi silný a špatně regulovatelný. U ostatních druhů byla důležitá intenzita zaplevelení. Použití herbicidů výrazně měnilo počet plevelů i jejich druhovou skladbu.
Formula clause:
Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:
jarní ječmen, kvalita, výnos, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..