Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of weed infestation of selected crops in operating conditions.
Written by (author): Ing. Jiří Schiller
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Summary:Počítání výskytu plevelů jsem provedl před aplikací herbicidních přípravků. Zaměřil jsem se na ozimou pšenici a ozimou řepku. U zkoumaných pozemků jsem zjistil, že jinou druhovou skladbu má ozimá pšenice a jinou ozimá řepka. Práci jsem prováděl u společnosti Cezava a.s. Blučina, která vznikla dne 1.8.1995. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rostlinná výroba polní provozovaná na 1 000 ha orné půdy. Nosnou plodinou jsou obilniny včetně kukuřice na zrno, které jsou pěstovány na 700 ha, na zbývajících 300 ha půdy jsou pěstovány olejniny, převážně slunečnice. V brukvi řepce olejce (Brassica napus subsp. napus) se vyskytovaly tyto plevele: úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), penízek rolní (Thlaspi arvense), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) a svízel přítula (Galium aparine). V pšenici seté (Triticum aestivum) se vyskytovaly tyto plevele: ptačinec žabinec (Stellaria media), rozrazily (Veronica sp.), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), rdesno truskavec (Polygonum aviculare), penízek rolní (Thlaspi arvense) a svízel přítula (Galium aparine), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a hořčice rolní (Sinapis arvensis).
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:ozimá pšenice, plevele, ozimá řepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..