Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of weed spectrum in chosen horticultural crops
Written by (author): Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie zloženia burinnej vegetácie vo vybraných záhradných kultúrach
Summary:Cieľom práce bolo určiť, ktoré druhy burín sa vyskytujú vo vinohrade v Žabčiciach a vyhodnotiť rozdiely v zaburinení na rôznych stanoviskách. Vyhodnocovanie prebiehalo v troch vinohradoch, pričom v každom z nich bolo urobených 10 fytocenologických snímok. Získané údaje boli spracované mnohorozmernou analýzou ekologických dát (CCA). Celkovo bolo počas sledovania vo vinohrade v Žabčiciach identifikovaných 67 rastlinných druhov. V zatrávnenom medziradí sa najčastejšie vyskytovali druhy: Lolium perenne, Echinochloa crus-galli, Calamagrostis epigejos, Conyza canadensis. V príkmennom páse sa najčastejšie vyskytovali: Bromus inermis, Bromus sp., Calamagrostis epigejos, Setaria pumila, Arrhenatherum elatius, Convolvulus arvensis. V kultivovanom medziradí sa najčastejšie vyskytovali: Amaranthus sp., Bromus sp., Setaria pumila, Tripleurospermum inodorum, Convolvulus arvensis, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli.
Key words:burina, vinica, fytocenologická snímka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..