Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Ing. Anna Hrdinová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo stanovit aktuální zaplevelení polních plodin v zemědělském podniku SILYBA a.s., který své pozemky obhospodařuje na úpatí Orlických hor ve Východních Čechách. Sledovanými plodinami byla ozimá pšenice, oves setý, tritikale, brambory a kukuřice. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí metody odhadování pokryvnosti založené na principu fytocenologických snímků. V každé plodině bylo vybráno 8 -- 10 snímků (dle rozlohy pozemku) po pozemku náhodně rozmístěných. Ve sledovaném období byly nejvíce zastoupeny tyto druhy plevelů. V plodině tritikale Viola arvensis a Stellaria media, v kukuřici Elytrigia repens a Equisetum arvense, v bramborách Stellaria media a Chenopodium album, v ovsu setém Geranium pusillum a Fallopia convolvulus, v ozimé pšenici Viola arvensis a Galinsoga parviflora.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Klíčová slova:plodiny, pokryvnost, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..