Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects
     
     
Placements
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of weed infestation in the field crops of chosen agricultural enterprise
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
Summary:
Cílem práce bylo stanovit aktuální zaplevelení polních plodin v zemědělském podniku SILYBA a.s., který své pozemky obhospodařuje na úpatí Orlických hor ve Východních Čechách. Sledovanými plodinami byla ozimá pšenice, oves setý, tritikale, brambory a kukuřice. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí metody odhadování pokryvnosti založené na principu fytocenologických snímků. V každé plodině bylo vybráno 8 -- 10 snímků (dle rozlohy pozemku) po pozemku náhodně rozmístěných. Ve sledovaném období byly nejvíce zastoupeny tyto druhy plevelů. V plodině tritikale Viola arvensis a Stellaria media, v kukuřici Elytrigia repens a Equisetum arvense, v bramborách Stellaria media a Chenopodium album, v ovsu setém Geranium pusillum a Fallopia convolvulus, v ozimé pšenici Viola arvensis a Galinsoga parviflora.
Formula clause:
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Key words:
plodiny, pokryvnost, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrata

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..