Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
Autor: Ing. Hana Heverová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu. Pozorování byla prováděna na dvou lokalitách v okolí Šumperku. Na první lokalitě v ovocném sadu ve Velkých Losinách byla pozorování sledována po dobu dvou let, v zaří roku 2008 a v září roku 2009. Druhové složení plevelů bylo pozorováno pomocí fytocenologických snímků na třech stanovištích. Na souvrati, v meziřadí a okolo kmene. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly trávy, které zde byly záměrně vysety. Lolium perenne, Poa pratensis a z leguminóz Trifolium repens. Z nežádoucích plevelů se zde nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Cirsium arvense a Potentilla anserina. Celkové zastoupení rostlinných druhů na této lokalitě bylo 46. Pozorování na druhé lokalitě -- na Třemešku u Oskavy, bylo provedeno pouze v září roku 2009. Na této lokalitě dosáhl nejvyšší pokryvnosti Trisetum flavescens. Z plevelů se dále nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica a Vicia angustifolia. Celkově bylo v sadu nalezeno 69 druhů rostlin.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V Brně dne 28.4.2010
Kľúčové slová:plevele, ovocný sad, jabloně

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..