Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
     
     
Publications
     
Placements
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the composition of weed species in (fruit) orchards.
Written by (author):
Ing. Hana Heverová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
Summary:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu. Pozorování byla prováděna na dvou lokalitách v okolí Šumperku. Na první lokalitě v ovocném sadu ve Velkých Losinách byla pozorování sledována po dobu dvou let, v zaří roku 2008 a v září roku 2009. Druhové složení plevelů bylo pozorováno pomocí fytocenologických snímků na třech stanovištích. Na souvrati, v meziřadí a okolo kmene. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly trávy, které zde byly záměrně vysety. Lolium perenne, Poa pratensis a z leguminóz Trifolium repens. Z nežádoucích plevelů se zde nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Cirsium arvense a Potentilla anserina. Celkové zastoupení rostlinných druhů na této lokalitě bylo 46. Pozorování na druhé lokalitě -- na Třemešku u Oskavy, bylo provedeno pouze v září roku 2009. Na této lokalitě dosáhl nejvyšší pokryvnosti Trisetum flavescens. Z plevelů se dále nejvíce vyskytovaly: Crepis biennis, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica a Vicia angustifolia. Celkově bylo v sadu nalezeno 69 druhů rostlin.
Formula clause:
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V Brně dne 28.4.2010
Key words:
plevele, ovocný sad, jabloně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..