Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
     
     
Publikace     
Stáže     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
Autor:
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách a sledovat druhovou diverzitu plevelů v jednotlivých plodinách. Práce byla provedena v rodinném zemědělském podniku v bramborářské výrobní oblasti v katastru obce Zubří v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo sledováno v ovsu setém, ječmenu jarním, pšenici ozimé, kukuřici a hrachu setém. Výsledky zaplevelení byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z výsledků je patrné, že v ovsu setém byly nejčastějí tyto druhy: Chenopodium album, Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Atriplex patula. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly Cirsium arvense, Atriplex patula a Fallopia convolvulus. V pšenici ozimé byly nejčastěji Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Galium aparine. V kukuřici byly nejčastěji druhy: Elytrigia repens, Polygonum aviculare a Cirsium arvense. V porostu hrachu setého se nejčastěji vyskytovaly Elytrigia repens, Cirsium arvense a Fallopia convolvulus.
Právní doložka:
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana.
Klíčová slova:plevele, diverzita plevelů , polní plodiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..