Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of different ways of soil tillage on weeds in stand of winter wheat
Written by (author): Ing. Věra Hrubešová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
Summary:Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zpracování půdy na zaplevelení v ozimé pšenici. Na pokusném poli v kukuřičné výrobní oblasti byla pěstována pšenice ozimá po předplodině bob obecný, brambory pozdní a řepa krmná. Půda byla zpracována dvěma způsoby -- klasickou metodou s použitím orby a minimalizační technologií. Sledování probíhalo v letech 2007 a 2008 v katastru obce Letkovice. Z výsledků vyplývá, že při použití klasického zpracování půdy s orbou je zaplevelenost co do počtu jedinců a druhů plevelných rostlin vyšší než u minimalizační technologie. Z analýzy CCA je patrné, že klasické zpracování půdy s orbou upřednostňoval rozrazil perský, chundelka metlice, pryšec kolovratec a merlík bílý, na variantě s minimalizační technologií byl nejčastější svízel přítula, zemědým lékařský či plevel okoličnatý. Po předplodině bob obecný byla v porostech pšenice ozimé prokazatelně vyšší zaplevelenost než u předplodiny brambory pozdní a řepa krmná.
Formula clause:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:plevele, zpracování půdy, předplodina, pšenice ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..