Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
Autor: Ing. Jiří Škrabal
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé. Polní pokus byl založen na Školním zemědělském statku v Žabčicích. Ke každé plodině v rámci pětihonného osevního postupu byly zvoleny dvě varianty zpracování půdy (klasické zpracování půdy a minimalizace) a čtyři varianty hospodaření se slámou (aplikace hnojiva Beta-liq, aplikace DAM 390, aplikace Unifert a bez aplikace hnojiv). Hnojiva slouží k vyrovnání poměru C:N (mezi uhlíkem a dusíkem). Sláma všech plodin je po sklizni rozdrcena a ponechána na místě, po aplikaci hnojiva je podmítkou zapravena do půdy. V porostech s minimalizací byla intenzita zaplevelení vyšší než v porostech s klasickým zpracování půdy, počet plevelných druhů byl ale naopak nižší. Nejnižší intenzitu zaplevelení vykazovala varianta s aplikací DAM 390 s 5,80 ks.m-2 jedinců plevelů, varianta s aplikací Unifert měla 7,02 ks.m-2 plevelných jedinců, varianta s aplikací Beta-liq pak 8,59 ks.m-2 plevelů. Nejvyšší intenzitu zaplevelení měla varianta bez aplikace hnojiv s 9,59 ks.m-2 jedinců plevelů. Na všech variantách hospodaření byl převládajícím druhem svízel přítula (Galium aparine). Dále převládaly na variantě s aplikací Beta-liq opletka obecná (Fallopia convolvulus) a merlík bílý (Chenopodium album), na variantě s DAM 390 opět merlík bílý (Chenopodium album) a opletka obecná (Fallopia convolvulus) spolu s ostrožkou východní (Consolida orientalis), na variantě s aplikací hnojiva Unifert a bez aplikace hnojiv pak dominoval druh svízel přítula (Galium aparine). Nízká intenzita zaplevelení na variantě s DAM 390 zřejmě indikuje pro plevelné rostliny neoptimální dávku živin v tomto hnojivu. Nejvyšší intenzita zaplevelení na variantě bez aplikace hnojiv poukazuje pravděpodobně na skutečnost, že všechna hnojiva aplikovaná v jednotlivých variantách hospodaření se slámou mohla zvyšovat konkurenceschopnost pšenice ozimé vůči plevelům, a proto na variantě bez aplikace hnojiv byla intenzita zaplevelení nejvyšší.
Právní doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:hospodaření se slámou, pšenice ozimá, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..