Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v pšenici ozimé
Autor: Ing. Zdeňka Benešová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v pšenici ozimé
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zpracování půdy na stav zaplevelenosti. Na pokusném poli v kukuřičné výrobní oblasti byla pěstována pšenice ozimá po předplodině vojtěšce seté a po předplodině kukuřici silážní. Půda byla zpracovávána třemi způsoby konvenční metodou s použitím orby, minimalizační technologií a bezorebnou metodou. Sledování probíhalo v letech 2005 a 2006, výsledky počtů jedinců a počtů druhů plevelů byly hodnoceny analýzou rozptylu a metodou následného testování, ke zjištění vlivu sledovaných faktorů na jednotlivé druhy plevelů byla použita metoda mnohorozměrné analýzy ekologických dat a dále potom kanonická korespondenční analýza CCA. Bylo zjištěno, že na počet jedinců plevelů v pšenici ozimé má statisticky průkazný vliv pouze konvenční metoda zpracování půdy, kde bylo zaplevelení v ks.m2 nejmenší, nejvyšší zaplevelení co do počtu jedinců bylo zjištěno u bezorebné metody. Počet druhů plevelů byl statisticky průkazně nejnižší u minimalizační technologie, nejvyšší opět u bezorebné metody. Z analýzy CCA vyplynulo, že klasické zpracování půdy upřednostňovala např. ostrožka východní, opletka obecná, merlík bílý či heřmánkovec nevonný, na variantě s minimalizační technologií zpracování půdy byly častěji druhy jako kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, violka rolní a při bezorebném zpracování půdy se vyskytoval především pěťour maloúborný, svízel přítula, locika kompasová, mléč zelinný a další. Po předplodině vojtěšce byla v porostech pšenice ozimé statisticky vysoce průkazně vyšší zaplevelenost, než po předplodině kukuřici na siláž. Při použití minimalizační či bezorebné technologie zpracování půdy je zaplevelenost v porostech pšenice ozimé co do počtu jedinců plevelů vyšší. Obdobný efekt vyvolá rovněž předplodina vojtěška setá. Doporučuji provést dlouhodobější zkoumání.
Právna doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:předplodina, plevele, zpracování půdy, minimalizace, pšenice ozimá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..