Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Analysis of the vegetation of the vineyards under organic farming management
Written by (author): Mgr. Martina Sojneková
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
Summary:Práce zpracovává výsledky celoročního botanického monitoringu dvou vinic v teplé a suché oblasti jižní Moravy (Popice a Novosedly). Vinice byly v ekologickém režimu hospodaření a jejich vegetace byla ovlivněna výsevem různých travinobylinných směsí. V meziřadí a v příkmenných pásech vinic bylo zapsáno v průběhu roku celkem 720 fytocenologických snímků o velikosti 1 m2, a to ve variantách s černým úhorem a s trvalým ozeleněním. Zastoupení rostlin bylo hodnoceno pomocí Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Při analýze byla porovnávána data týkající se druhového složení, struktury a druhové bohatosti vegetace. Jako druhově nejbohatší se ukázala varianta s černým úhorem ve vinici v Novosedlech, zatímco druhově nejchudší byl černý úhor v Popicích. Mezi dominantní druhy na zatravněných plochách se zařadily trávy kostřava červená (Festuca rubra agg.), srha laločnatá (Dactylis glomerata) a lipnice luční (Poa pratensis s. lat.). Nejčastějším druhem černého úhoru byl svlačec rolní (Convolvulus arvensis), přičemž na ozeleněných plochách převládaly trávy, zejména pak kostřava červená.
Key words:ozelenění, botanický monitoring, fytocenologický snímek, jižní Morava, travinobylinná směs, vinohradnictví

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..