Course syllabus ZL1 - Opening-up of Forests (FFWT - WS 2016/2017)


     Czech          English          


Course code:
ZL1
Course title in Czech:
Opening-up of Forests
Course title in English:
Opening-up of Forests
Semester: WS 2016/2017
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D. (instructor)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim is a theoretical and practical preparation of students for repairs, reconstruction and maintenance of forest road network and its registration in the GIS. Upon successful completion, the student is competent to maintain technical condition of the forest road network and keep its records in GIS.
 
Course content:
1.
History, evolution and current trends of the forest access. Inventory of forest road network. Hydro geological survey. The construction of earth road. Types of mechanization for forest roads construction. Operational stabilization of forest roads and sunning surface, used building materials. Modern technology and the specific construction and consolidation of forest haul road, the main principles of their maintenances, repairs and renovations. Drainage facilities on forest haul roads, their function and construction materials. Economic criteria for construction and maintenance of forest road network. (allowance 2/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
lecture
24 h
20 h
practice
24 h
0 h
professional educational excursion8 h0 h
consultation
2 h4 h
preparation for exam32 h40 h
preparation of presentation
10 h
10 h
writing of seminar paper
40 h
66 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
Course completion consists of a practical part (50% of the total evaluation) and the theoretical part (50% of the total evaluation). The practical part consists in the processing and the defence of the semestral project. The semestral project is focused on the evaluation of the forest road network technical condition and proposal of measures to their improvement. Practical work is processed in the GIS and delivered as a data file in written form in the range of about 20 pages including attachments. Defense of the project takes the form of PowerPoint presentations in front of the teacher and students who participate in the course. The teacher evaluates the presentation and accepts it if the given conditions are met. The theoretical part consists of a written test in the length of 60 minutes, when the student answers questions given from the required literature. There are given three questions. Each question is evaluated by 1-5 points. The maximum score is 15 points, minimum score to pass the test is 40%, i.e. 6 points, each question has to be evaluated at least by 2 points.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HANÁK, K. et al. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1st ed. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 300 p. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-76-4.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Trasování a projektování lesních a odvozních cest. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003. 118 p. 1988. ISBN 80-7157-685-9.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Vybrané statě I. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2002. 154 p. 1945. ISBN 80-7157-639-5.
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací: Road earthwork - Design and execution. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 68 p.
ČSN 73 6127-1 (736127) Stavba vozovek - Prolévané vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 8 p.
ČSN 73 6127-3 (736127) Stavba vozovek - Prolévané vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 12 p.
ČSN 73 6109 (736109) Projektování polních cest = Design of rural roads. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 36 p.
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin sypanin. Praha: Český normalizační institut, 1998. 52 p.
ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - nestmelené vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2006. 8 p.
ČSN 73 6131 (736131) Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců = Road building - Paved and prefabricated wearing courses. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 32 p.
ČSN 73 6129 (736129) Stavba vozovek - Postřikové technologie = Sprayed technologies. Praha: Český normalizační institut, 2008. 16 p.
ČSN 01 3466 (013466) Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací = Engineering structures drawings - Road drawings. Praha: Český normalizační institut, 1997. 34 p.
ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy - Kótování a tolerování. Český normalizační institut, 2005. 32 p.
ČSN 73 6127-2 (736127) Stavba vozovek - Prolévané vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 8 p.
ČSN 73 6121 (736121) Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody = Road building - Asphalt Pavement Courses - Construction and conformity assessment. Praha: Český normalizační institut, 2008. 34 p.
ČSN EN 13108-1 (736140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály. Praha: Český normalizační institut, 2008. 64 p.
ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Praha: Český normalizační institut, 2004. 40s. 2004. 40 p.
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis. Praha: Český normalizační institut, 2003. 16 s.
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - nestmelené vrstvy. Praha: Český normalizační institut, 2006. 12 p.
GALLO, P. -- VÉBR, L. Katalog vozovek polních cest - technické podmínky – změna č. 2.  [online]. 2011. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/legislativa/katalog-vozovek-polnich-cest-technicke.html.
Navrhování vozovek pozemních komunikací. Dodatek TP 170: schváleno MD ČR OPK pod č.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010 s účinností od 1. září 2010. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky, 2010. 37 s.
Navrhování vozovek pozemních komunikací. TP 170: schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky, 2004. 100 s. http://www.pjpk.cz/TP%20170.pdf.
BIRNBAUMOVÁ, M. TKP Podkladní vrstvy - kapitola 5. [online]. 2008. URL: http://www.pjpk.cz/TKP_5.pdf.
NEUVIRT, V. -- ŽALMAN, L. -- ŠEVČÍK, P. TKP Hutněné asfaltové vrstvy - kapitola 7. [online]. 2008. URL: http://www.pjpk.cz/TKP_7.pdf.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-FOR-FOR Forestry, full-time form, initial period WS 2014/2015
Field of study B-FOR-FOR Forestry, part-time form, initial period WS 2014/2015
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 08/02/2016.

Type of output: