Sylabus predmetu TRMK - Termomechanika K (AF - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TRMK
Název předmětu česky:
Termomechanika K
Název předmětu anglicky:
Thermomechanics K
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Termomechanika náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (termomechanika plynů a základních vratných změn, termomechanika směsí plynů, par, vlhkého vzduchu, procesu sušení, tepelných oběhů, hoření a spalování, termodynamika proudění plynů a par, termodynamika a termokinetika, sdílení tepla).
Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a veličiny v termomechanice základní vratné změny (dotace 1/0)
2.
Základní vratné změny (dotace 1/1)
3.
Metody určení polytropického exponentu (dotace 1/0)
4.
Kruhový cyklus - přímý, obrácený, práce cyklu, termická účinnost, Carnotův cyklus, II. věta termodynamická, typicky nevratné děje (dotace 0/1)
5.
Teoretické porovnávací cykly zážehového a rovnotlakého, smíšeného motoru a spalovací turbíny (dotace 1/0)
6.
Kompresory a vývěvy - práce cyklu, objemová a mechanická účinnost, teoretický a skutečný průtoka (dotace 0/1)
7.
Páry - vznik par, určení základních veličin jednotlivých stavů par (dotace 1/0)
8.Změny stavu par (dotace 0/1)
9.
Chladící oběh - ideální a skutečný oběh a jeho výpočet, tepelná čerpadla (dotace 1/0)
10.
Vlhký vzduch - základní veličiny a jejich určení (dotace 0/1)
11.Změny stavu vlhkého vzduchu - Mollierův i-x diagram, klimatizace (dotace 1/0)
12.
Teoretické základy sušení (dotace 0/1)
13.
Sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním (dotace 1/0)
14.
Kombinované sdílení tepla a tepelné výměníky (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
příprava na průběžný test
35 h
zpracování protokolů38 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika : cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 112 s. ISBN 978-80-7157-888-82008.
GRODA, B. Termomechanika a hydromechanika: termodynamické tabulky. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1991. 198 s.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 236 s. ISBN 978-80-7375-160-9.

Doporučená:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
FERMI, E. Thermodynamics. New York: Dover Publications, 1956. 157 s. ISBN 0-486-60361-X.
KOWALSKI, S J. Thermomechanics of drying processes. Berlin: Springer, 2003. 365 s. Lecture notes in applied and computational mechanics. ISBN 3-540-00412-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 10. 2016.

Typ výstupu: