Sylabus predmetu ZBL - Obecná botanika (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZBL
Název v jazyce výuky: Obecná botanika
Název česky: Obecná botanika
Název anglicky: General Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Obecná dendrologie
 
Zaměření předmětu:
Předmět Obecná botanika je přípravná disciplína s teoretickým zaměřením. Navazuje na znalosti studentů z biologie a připravuje posluchače na řešení úloh v následných lesnických odborných disciplínách i v praxi. Znalosti, které posluchači získají, uplatní v plném rozsahu v návazných předmětech jako botanika, dendrologie, užitkové rostliny subtropů a tropů, ochrana přírody, ekologie, ekosystémy subtropů a tropů aj. Posluchači získají znalosti a dovednosti k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů buňky, pletiv, orgánů a celistvých rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů. Poznají proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze, porozumí regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.úvod do biologie (dotace 1/1)
2.Viry a prokaryota (dotace 1/0)
 
a.viry
b.prokaryota

3.Buněčná biologie (dotace 2/2)
 
a.buněčná teorie
b.buněčná stěna
c.biomembránové struktury
d.cytoplasma

4.Rostlinná pletiva (dotace 1/3)
 
a.charakteristika a rozdělení pletiv
b.pletiva krycí
c.pletiva vodivá
d.meristémy

5.organologie (dotace 4/6)
 
a.úvod do rostlinné organologie
b.kořen
c.stonek
d.list
e.květ, plod, květenství, rozmnožování rostlin

6.Genetika (dotace 1/0)
7.fyziologie rostlin (dotace 3/0)
 
a.vodní provoz rostlin
b.fotosyntéza
c.dýchání
d.minerální výživa
e.fytohormony

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické umění určit typy buněk, pletiv a orgánů rostlin
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce v laboratoři
-Znalost rostlinné stavby a funkce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava prezentace10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - povinná účast na cvičení (80% docházka)
- 2 testy v průběhu výuky (celkem 20 bodů,nutno získat bodů 12)
- závěrečný praktický test (poznávání pletiv, orgánů - nutná 80% znalost)
zkouška - písemná zkouška ze 4 okruhů:
1/ Obecné biologické problémy (Definice biologie, Biologické disciplíny, Charakteristika živých organismů, Biologické úrovně organizace, základní principy taxonomie, vývojové třídění, třídění rostlin dle různých přístupů - Raunkier, DuRietz.., Evoluce rostlin, Charakteristika a rozmnožování virů, Prokaryota, Sinice)
2/ Rostlinná buňka, rostlinná pletiva
3/ Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod)
4/ Fyziologie rostlin (vodní režim, fotosyntéza, dýchání, minerální výživa, fytohormony), genetika - principy vnitřní paměti, jádro buňky, jaderné dělení, mitóza, meióza, základní genetické pojmy
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZROSYPAL, S.Nový přehled biologieScientia2003
ZNOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M.Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematikaPrahaPowerprint2008978-80-904011-1-2
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les IIVlašimČeský svaz ochránců přírody200580-86327-44-2
DSOLOMON, E P. -- BERG, L R. -- MARTIN, D W.BiologyBelmontThomson Brooks/Cole20040-534-49276-2
DKLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K.Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-340-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 26. 4. 2016.

Typ výstupu: