Sylabus predmetu LBOTO - Lesnická botanika obecná (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LBOTO
Název v jazyce výuky: Lesnická botanika obecná
Název česky: Lesnická botanika obecná
Název anglicky: General Forest Botany with Introduction to Genetics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martina Hájíčková (cvičící)
RNDr. Dagmar Jirsová (cvičící)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpánka Řehořková (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2)
 
a.Prokarya a Eukarya
b.Rostlina buňka - buněčná stěna, jádro, plastidy, mitochondrie, atd.
c.Kompartmentace

2.Histologie (dotace 3/3)
 
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a vývin buňky
b.Rostliná pletiva, rozdělení pletiv - krycí, základní a vodívá, jejich stavba a funkce

3.Kořenový systém (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba, vodivá pletiva, primární kůra, rhizodermis
b.Primární růst, vzrostný vrchol, pericykl, růst postraních kořenů, mykorrhiza

4.Nadzemní systém - stonek (dotace 1/3)
 
a.Primární stavba, vzrostný vrchol, vodivý systém
b.Sekundární stavba - kambium, felogen

5.List (dotace 1/3)
 
a.Anatomie listu, epidermis, stomata

6.Fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.Fotosyntéza
b.Respirace
c.Vodní provoz
d.Minerální výživa, stres

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost obecného popisu dřeviny
-Schopnost samostatné práce s mikroskopem
-Schopnost zhodnotit zdravotni stav dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h42 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h42 h
     příprava na průběžný test28 h0 h
     zpracování protokolů14 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP200580-86327-44-2
ZSLABÝ, K. -- KREJČÍ, P.Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-873-8
ZLARCHER, W. -- BAUER, V.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 3. 2016.

Typ výstupu: