Sylabus předmětu ZEAR - Zoologie s entomologií (LDF - LS 2015/2016)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZEAR
Název předmětu česky:
Zoologie s entomologií
Název předmětu anglicky:
Zoology and Entomology
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Živočichové hrají v arboristice významnou roli, neboť mnoho druhů je přímo či nepřímo vázáno na výskyt dřevin. Mezi tyto druhy patří i velké množství druhů ohrožených a chráněných a dřeviny jsou významnými nositeli biodiverzity v krajině. Na druhé straně celá řada živočišných druhů svými životními projevy dřeviny poškozuje a jejich dobrá znalost je základem integrované ochrany rostlin. Vysokoškolsky vzdělaní arboristé by měli být seznámeni se základy obecné zoologie s hlavními živočišnými skupinami a jejich významnějšími zástupci. Musí znát nejenom jejich systematickou příslušnost, ale i vývoj, ekologii, etologii, význam atd. Tyto znalosti představují teoretický základ navazujících disciplín (např. ochrany dřevinné vegetace, ekologie živočichů či příp. myslivosti).
 
Obsah předmětu:
1.
Základy morfologie, rozmnožování a ontogeneze (embryonálního a postembryonálního vývoje) živočichů; Etologie živočichů. (dotace 2/0)
2.Zásady systematiky, klasifikace a názvosloví živočichů. (dotace 0/2)
3.Systematická část - charakteristika, klasifikace, zástupci, význam. (dotace 20/24)
 
a.
Houbovci (Porifera), Láčkovci (Radiata), Ploštěnci (Platyhelminthes), Vířníci (Rotifera), Vrtejši (Acanthocephala). (Dotace 2/2)
b.
Břichobrvky (Gastrotricha), Pásnice (Nemertea), Mechovci (Bryozoa), Mechovnatci (Entoprocta), Kroužkovci (Annelida), Měkkýši (Mollusca). (Dotace 2/2)
c.
Hlístice (Nematoda), Želvušky (Tardigrada), Drápkovci (Onychophora). (Dotace 2/2)
d.Členovci (Arthropoda) I - Klepítkatci (Chelicerata), Korýši (Crustacea). (Dotace 2/2)
e.
Členovci (Arthropoda) II - Mnohonozí (Myriapoda), Šestinozí (Hexapoda). (Dotace 4/6)
f.
Ostnokožci (Echinodermata), Polostrunatci (Hemichordata), Strunatci (Chordata) I - Kruhoústí (Cyclostoma), Paryby (Chondrichthyes), Ryby (Pisces). (Dotace 2/2)
g.Strunatci (Chordata) II - Obojživelníci (Amphibia), Plazi (Reptilia). (Dotace 2/2)
h.
Strunatci (Chordata) III - Ptáci (Aves). (Dotace 2/4)
i.
Strunatci (Chordata) IV - Savci (Mammalia). (Dotace 2/2)

4.
Zoogeografie, historický vývoj fauny. (dotace 2/0)
5.Biodiverzita, stromy nositelé biodiverzity v krajině. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
cvičení28 h
8 h
konzultace
8 h
16 h
příprava na zkoušku
52 h
70 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
36 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení (minimálně 80 %). K získání zápočtu musí studenti prokázat praktickou schopnost determinace významných druhů živočichů, včetně jejich zařazení do vyšších taxonomických jednotek (kmen, třída)(minimálně 85 % správně determinovaných položek z celkem 20). Zápočet je podmínkou připuštění ke zkoušce. Písemná zkouška (5 kreditů), trvání 60 min, 100 otázek, minimum 60 bodů ze 100 možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. -- SUCHOMEL, J. -- GAISLER, J. Zoologie. 1. vyd. 263 s. ISBN 978-80-7509-188-8.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.

Doporučená:
BUCHAR, J. -- ČEPICKÁ, A. a kol. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6.
GAISLER, J. -- ZIMA, J. Zoologie obratlovců. 2. vyd. Praha: Academia, 2007. 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9.
The insects: An Outline of Entomology. 2. vyd. Oxford: Blackwell Science, 2000. 470 s. ISBN 0-632-05343-7.
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
Kolektiv autorů. Svět zvířat I-XII. Praha: Albatros, 1997-2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 11. 2016.

Typ výstupu: