Course syllabus SVS1 - Světový jazyk - Španělština 1 (PEF - LS 2015/2016)


     Czech          English          


Kód předmětu:
SVS1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština 1
Název předmětu anglicky:
Spanish 1
Semestr: LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase

2.
Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

3.
Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.
tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie

4.Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.
číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

5.
Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina

6.Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.
použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

7.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.
opakování vazeb typu "se puede", budoucí čas prostý, pravidla přízvuku

8.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.první podmínková věta, podmiňovací způsob, bydlení

9.
Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4

10.
Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

11.
Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5

12.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování, člen, předložky, minulé časy

13.Souhrnné opakování (dotace 0/0)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby z lekcí 1-5

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-5

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO FRANCO, C. -- RODERO DÍEZ, I. -- CASTRO VIUDEZ, F. Español en marcha 2 - libro de alumno. España: Sgel, 2008. 125 s.
SARDINERO, C. -- RODERO, I. -- CASTRO, F. Español en marcha 2 - cuaderno de ejercicios. España: Sgel, 2008. 71 s.

Doporučená:
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 2. 2016.

Type of output: