Sylabus předmětu RRTVOK - Tvorba a ochrana krajiny (FRRMS - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRTVOK
Název předmětu česky:
Tvorba a ochrana krajiny
Název předmětu anglicky:
Landscape Design and Protection
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny jako environmentální pilíř regionálního rozvoje. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to v historických a aktuálních souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje tvorby a ochrany krajiny v ČR a EU, vysvětlení hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a manažerských, plánovacích a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.
Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.
Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.
Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.
Voda v krajině (dotace 2/2)
7.
Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.
Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.
Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.
Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku42 h
58 h
příprava prezentace30 h
8 h
zpracování seminární práce
12 h54 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: 131 Margaret, 2003. 186 s. ISBN 80-7212-264-9.
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.
BRTNICKÝ, M. a kol. Degradace a regenerace dílčích krajinných sfér. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 129 s. ISBN 978-80-7375-687-1.
VYBÍRAL, J. -- KREJČIŘÍK, P. Management kulturní krajiny, Lednice 2011. 9. 12. 2011, Lednice (CZ).
BELČÁKOVÁ, I. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. 1. vyd. 128 s. ISBN 978-80-89552-37-5.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VEJTASOVÁ, K. Tvorba a ochrana krajiny.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index.pl?opora=5728.

Doporučená:
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
GRAY, D M. Landforming: an environmental approach to hillside development, mine reclamation and watershed restoration. Hoboken, NJ: Wiley, 2007. 354 s. ISBN 978-0-471-72179-6.
Managing and designing landscapes for conservation: moving from perspectives to principles. ISBN 9780470692400. URL: http://dx.doi.org/10.1002/9780470692400.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 2. 2016.

Typ výstupu: