Sylabus předmětu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tereza Bělochová (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, tutor)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Jana Mervartová (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Morávková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Radiměřský (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Skálová (zkoušející)
Ing. Tereza Slováčková (zkoušející)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Szurmanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2013/2014
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 2. 12. 2015.

Typ výstupu: