Sylabus předmětu VODH - Odpadové hospodářství a rekultivace (LDF - LS 2015/2016)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VODH
Název předmětu česky:
Odpadové hospodářství a rekultivace
Název předmětu anglicky:
Waste Management
Semestr: LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Hana Kubíčková (cvičící)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnutí studentům celkový přehled o problematice odpadového hospodářství s důrazem na biologické způsoby nakládání s odpady, rekultivaci skládek, znalost techniky používané v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálním odpadem na venkově a preventivní techniky. Navazující tématikou je přehled možností rekultivací v krajině - zaměření na nejvíce využívané formy v ČR.
 
Obsah předmětu:
1.
Vývoj problematiky odpadů a odpadového hospodářství. Mezinárodní úmluvy. Informační systémy (dotace 2/2)
2.Legislativa odpadového hospodářství (dotace 2/2)
3.Nakládání s komunálními odpady (dotace 2/2)
4.
Sběr a svoz BRO, nakládání s BRO - anaerobní digesce (dotace 2/2)
5.
Úprava odpadů, nakládání s průmyslovými odpady (dotace 2/2)
6.
Materiálové a energetické využívání odpadů (dotace 2/2)
 
a.
práce na projektu

7.
Prevence vzniku odpadů a znečištění (dotace 2/2)
8.
Skládky a skládkování odpadů (dotace 2/2)
9.
Historie rekultivací a zemědělské rekultivace (dotace 2/2)
10.
Hydrické rekultivace (dotace 2/2)
11.
Lesnické rekultivace (dotace 2/2)
12.
Rekreační rekultivace a krajinářské rekultivace (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
cvičení28 h10 h
odborná exkurze
8 h
0 h
příprava na zkoušku
20 h
0 h
příprava prezentace
20 h
0 h
zpracování protokolů
8 h
0 h
zpracování projektů
28 h
0 h
Celkem
140 h20 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání všech zadaných prací v rámci cvičení pro získání zápočtu. Zkouška provedena formou písemné a ústní části - z obou částí musí student získat minimálně 60% pro přidělení známky E.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VRÁBLÍKOVÁ, J. -- VRÁBLÍK, P. Aplikovaná pedologie. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2008. 147 s. ISBN 978-80-7414-046-4.
Ekologické funkce lesnických způsobů rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru. Diplomová práce. 1979.
DIMITROVSKÝ, K. Lesnická rekultivace devastovaných půd báňskou činností = Rekultivácija lesoistreblennych počv rudničnoj dějatělnostju = Sylvicultural reclamation of soils devastated by mining : (Studijní zpráva). Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1979. 64 s. Studijní informace. Příroda, krajina, životní prostředí ;.
ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 1981. 680 s.
DIMITROVSKÝ, K. Problematika obnovy lesů na výsypkových stanovištích, jejich vývoj, struktura a skladba. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2008. 22 s. ISBN 978-80-213-1849-6.
DIMITROVSKÝ, K. Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 66 s. ISBN 80-7271-065-6.
FRANCE, R L. Environmental restoration and design for recreation and ecotourism. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. 242 s. Integrative studies in water management and land development. ISBN 978-1-4398-6986-4.
PERROW, M R. -- DAVY, A J. Handbook of ecological restoration. : Principles of restoration . Volume 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 444 s. ISBN 0-521-04983-0.
PERROW, M R. Handbook of ecological restoration. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 599 s. ISBN 978-0-521-79129-8.
Restoration of boreal and temperate forests. Boca Raton: CRC Press, 2004. 569 s. ISBN 1-56670-635-1.
FILIP, J. -- KOTOVICOVÁ, J. -- BOŽEK, F. Komunální odpad a skládkování. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X.
FILIP, J. a kol. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 116 s. ISBN 80-7157-608-5.
FILIP, J. -- ORAL, J. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4.
GRODA, B. a kol. Technika zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1997. 168 s. ISBN 80-7157-264-0.
ŠÁLEK, J. -- MALÝ, J. Vodní hospodářství rodinného domu: (studijní zpráva) = Water management in family houses : (review). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 52 s. ISBN 80-7271-066-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: