Sylabus předmětu PEDVK - Péče o dřevinnou vegetaci v krajině (LDF - LS 2015/2016)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PEDVK
Název předmětu česky:
Péče o dřevinnou vegetaci v krajině
Název předmětu anglicky: Care of woody vegetation in the landscape
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy péče o DV v krajině. Předmět navazuje na předmět Funkce DV v krajině a poskytuje východiska pro volitelné předměty Projektování v oblasti biotechnických úprav a Hodnocení vlivů na ŽP. Studenti se v průběhu studia seznámí se základními přístupy a metodami péče o dřeviny rostoucí mimo les, včetně legislativě-správních a projekčních aspektů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu - organizace předmětu, doporučená studijní literatura, legislativa. (dotace 2/2)
2.
Vymezení pojmu DV v krajině, lokalizace péče o DV, přístupy k péči o DV. (dotace 2/2)
3.
Biotechnika zakládání porostů DV (dotace 2/2)
4.
Biotechnika péče o porosty DV a obnova porostů DV (dotace 2/2)
5.
Ekofyziologie dřevin a její interpretace v péči o DV v krajině. (dotace 2/2)
6.Institucializovaná péče o DV - územní plánování, ÚSES. (dotace 2/2)
7.Institucializovaná péče o DV - plán péče a jeho náležitosti (dotace 2/2)
8.Institucializovaná péče o DV - lesnické podklady (dotace 2/2)
9.Projekty DV v krajině - projektování v oblasti DV, biotechnická opatření s využitím DV. (dotace 2/2)
10.Posuzování stavu DV (dotace 2/2)
11.
Hodnocení stavu DV v krajině - dendrometrické veličiny, habituelní diagnostika. (dotace 4/4)
12.
Hodnocení stability DV - přístrojové metody, modelování (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
práce v terénu
16 h0 h
odborná exkurze
16 h0 h
příprava na zkoušku
50 h0 h
zpracování seminární práce
30 h
0 h
Celkem
168 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou v rozsahu teoretických znalostí dle přednášek a doporučené literatury a praktických dovedností dle semestrálních cvičení. Zkoušce předchází zápočet, který studenti obdrží po povinné účasti na cvičení a terénních exkurzích a odevzdání a obhájení semestrálních projektů v odpovídající věcné i formální kvalitě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
ZIMOVÁ, E. Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě. Praktická příručka pro projektanty ÚSESa PÚ. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o, 2002. 51 s. ISBN 80-86386-31-7.
KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 90 s. ISBN 978-80-87051-72-6.
AOPK ČR. Metodika hodnocení stability stromů WLA. PRAUS, L. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. -- HORÁČEK, P. -- KOŇAS, P. 2006.
RAJNOCH, M. Zakládání dřevinných vegetačních prvků v zemědělské krajině: metodika pro praxi. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 15 s. ISBN 978-80-7375-260-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: