Sylabus predmetu BOT - Botanika (LDF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BOT
Název předmětu česky: Botanika
Název předmětu anglicky:
Botany
Semestr: LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 350 druhů lesních, lučních, ruderálních, segetálních a užitkových rostlin, zvláště indikačně významných.
 
Obsah předmětu:
1.
Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. (dotace 2/2)
 
a.
Bakterie a jejich ekologický význam.
b.
Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření a význam.
c.Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě.
d.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy.
e.
Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin.
f.
Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
24 h
příprava na zkoušku38 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních, povinná účast na hlavních cvičeních a odebzdání konzultované seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2001. 690 s. ISBN 80-200-0940-X.
HEYWOOD, V H. Flowering plants of the world. London: Batsford Ltd., 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: