Sylabus předmětu HDRA - Hydraulika (LDF - LS 2015/2016)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HDRA
Název předmětu česky: Hydraulika
Název předmětu anglicky: Hydraulics
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopení základních pojmů a vazeb hydrauliky-hydrostatiky-hydrodynamiky s vymezením hydraulických veličin pro navrhování úprav vodních toků, hrazení bystřin úprav vodního režimu půd, hydraulického posuzování odvodňovacích objektů na účelových komunikacích a navrhování malých vodních nádrží.
 
Obsah předmětu:
1.Definice hydrauliky, historie, základní vlastnosti kapalin (dotace 2/2)
2.
hydrostatika (dotace 4/4)
 
a.
definice, základní pojmy, hydrostatická síla,
b.
hydrostatický tlak

3.hydrodynamika (dotace 14/14)
 
a.definice, základní pojmy
b.
proudění vody v potrubí, druhy proudění v potrubí, výpočet kapacity, ztráty,
c.
proudění vody v otevřeném prof., výpočet kapacity koryta,
d.
druhy proudění v korytech toků
e.
proudění vody na objektech, přepad vody, proudění pod mosty, proudění vody v propustcích.

4.
podzemní voda (dotace 4/4)
 
a.
základní pojmy, druhy podzemní vody
b.studny
c.proudění podzemní vody

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku28 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
zpracování protokolů
64 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu student musí prokázat praktické znalosti hydrauliky (výpočty prouděni v korytech, na objektech v tocích či nádržích). Napsání zápočtové písemky alespoň na 60%
U zkoušky jsou pak hodnoceny teoretické znalosti a návaznosti hydrauliky na krajinné inženýrství.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KREŠL, J. Hydraulika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 59 s. ISBN 80-7157-490-2.
KRATOCHVÍL, J. a kol. Hydraulika. 1. vyd. Brno: VUT, 1991. 148 s. ISBN 80-214-0269-5.
Hydraulika. Praha: Technicko-vědecké vydavatelství, 1951. 274 s.
KOLÁŘ, V. Hydraulika.
JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 s. ISBN 80-214-2204-1.
Hydraulika I.
Hydraulika II.
Hydraulika pro vodohospodářské stavby / B. Boor, J. Kunštátský, C. Patočka.
Hydraulika 1.
Hydraulika 2.
RYBNIKÁŘ, J. -- ŠÁLEK, J. -- SVOBODA, F. Vodní stavitelství. 1. vyd. Brno: VUT, 1993. 164 s. ISBN 80-214-0511-2.
KRAVKA, M. a kol. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: