Sylabus predmetu PPVA2 - Praktické podnikání v arboristice II (LDF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPVA2
Název předmětu česky:
Praktické podnikání v arboristice II
Název předmětu anglicky: Practical Business in Arboriculture II
Semestr: LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 15/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (garant)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (přednášející)
Ing. Jiří Rozsypálek (přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s hlavními oblastmi konzultační arboristiky v mimolesním prostředí formou přednášek externích odborných pracovníků a prezentacemi v rámci hlavního cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní správa - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
2.
Samosprávy měst a obcí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
3.
Praktické aplikace zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (dotace 2/0)
4.Státní památková péče - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
5.
Správa doprovodné zeleně komunikací (dotace 2/0)
6.
Praktické postupy při návrhu plánu péče o vybrané lokality (dotace 2/0)
7.
Optimalizace nákladů na péči o zeleň s využitím systému ISAT (dotace 2/0)
8.
Softwarové vybavení pro inventarizace stromů a návrhy plánu péče (dotace 2/0)
9.Mezioborová spolupráce při správě dřevin rostoucích mimo les (dotace 0/0)
10.
Agentura ochrany přírody a krajiny - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
11.Česká inspekce životního prostředí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
12.
Problematika doprovodných organismů kolonizujících mimolesní zeleň (dotace 2/0)
13.Portál www.stromypodkontrolou.cz - podpůrné funkce při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
14.
Standardy péče o přírodu a krajinu a jejich využití při plánování a realizaci pěstebních zásahů (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
odborná exkurze
40 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
37 h0 h
příprava prezentace
20 h
0 h
zpracování projektů
15 h
0 h
Celkem
140 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
obhajoba zpracované prezentace vzorového plánu péče vč. specifických postupů (kácení dřevin v ML prostředí, vyhlášení památného stromu apod.)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. CheckTrees.com - internetowy portal do inventaryzacij wiazań drzew. In Konferencja zawodowa "Pozytywne praktyky w pielegnacji i ochrone drzew". 1. vyd. Wroclaw: Federacja Arborystów Polskich, 2012, s. 46--51.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Integrated system for assessing trees. In 17th International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium. 9. vyd. Sopron, Hungary: Faculty of Wood Sciences, University of West Hungary, 2011, s. 137--141. ISBN 978-963-9883-83-3.
AOPK ČR. Metodika hodnocení stability stromů WLA. PRAUS, L. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. -- HORÁČEK, P. -- KOŇAS, P. 2006.
AOPK. Metodika oceňování dřevin. KOLAŘÍK, J. -- ROMANSKÝ, M. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KREJČIŘÍK, P. -- SEBERA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- POULÍK, J. -- SMÝKAL, F. -- KLIMEŠOVÁ, A. 2007.
SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. -- KOLAŘÍK, J. Nová vizuální metoda hodnocení statických poměrů stromů WLA. In VOŽENÍLKOVÁ, E. -- PRAUS, L. -- MADĚRA, P. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. Strom pro život - život pro strom VI. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2007, s. 67--85. ISBN 978-80-86950-02-0.
KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 90 s. ISBN 978-80-87051-72-6.
KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les: [metodika]. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 90 s. ISBN 978-80-87051-72-6.
KOLAŘÍK, J. -- ROMANSKÝ, M. -- POULÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- SMÝKAL, F. -- VOJÁČKOVÁ, B. -- MIKULÁŠEK, J. -- REŠ, B. Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013. 113 s. ISBN 978-80-87457-82-5.
PRAUS, L. -- HORÁČEK, P. -- KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les 2009. 5. 2. 2009 - 6. 2. 2009, Brno (CZ).
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. Provozní bezpečnost stromů, použití nové metody WLA. 23. 8. 2007 - 24. 8. 2007, Brno (CZ).
KOLAŘÍK, J. Standard v oboru arboristika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012.
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů. KOLAŘÍK, J. -- FLEK, S. -- HORA, D. -- IMRAMOVSKÝ, P. -- KEJHA, L. -- LADRA, D. -- MAUER, O. -- OPRAVIL, J. -- ÚRADNÍČEK, L. 2013. URL: http://www.standardy.nature.cz
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů. KOLAŘÍK, J. -- HORA, D. -- KEJHA, L. -- KOVÁŘÍK, Z. -- RŮŽIČKA, P. -- SKOTNICA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VÁGNEROVÁ, I. 2012. URL: http://standardy.nature.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: