Sylabus predmetu TVOZI - Terénní vozidla (AF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TVOZI
Název předmětu česky: Terénní vozidla
Název předmětu anglicky:
Off-road vehicles
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 2/2)
2.
Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel (dotace 2/2)
3.
Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 2/2)
4.
Stabilita vozidla na svahu. Poloha těžiště, rozložení hmotností (dotace 2/2)
 
a.
Svahová dostupnost vozidla.
b.
Statická a dynamická stabilita podélná, příčná a v obecné poloze.

5.
Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 2/2)
6.
Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 2/2)
7.
Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 4/4)
 
a.Výpočtová a experimentální tahová charakteristika.

8.
Standardní a urychlené tahové zkoušky na válcovém dynamometru. (dotace 2/2)
9.
Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 2/2)
10.
Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 2/2)
11.
Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
laboratorní práce
8 h
konzultace
1 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace
6 h
zpracování protokolů
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru.Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min. Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných.
Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SEMETKO, J. a kol. Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3). 2. vyd. Bratislava: Priroda, 1986. 453 s. Poľnohospodárska mechanizácia a výstavba - Veda na pomoc poľnohospodárskej veľkovýrobe.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
SEDLÁK, P. -- BAUER, F. Hodnocení trakčních vlastností traktorů na válcové zkušebně. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. sv. 52, č. 5, s. 91--100. ISSN 1211-8516.
SEDLÁK, P. -- BAUER, F. Výsledky měření tahových vlastností traktoru na válcovém dynamometru a v polních podmínkách. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2003. sv. 6, č. 1, s. 17--20. ISSN 1335-2555.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. Vliv zatížení hnacích kol na tahové vlastnosti traktoru. Zemědělská technika. 2000. sv. 46, č. 1, s. 11--15. ISSN 0044-3883.

Doporučená:
SEDLÁK, P. -- BAUER, F. -- ŠMERDA, T. Charakteristika prokluzu kol traktoru na válcové zkušebně. In Trendy vo výzkume a vývoji poĺnohospodárskych strojov a technológií v ekosystéme kulturnej krajiny. 1. vyd. Nitra: SPU Nitra-Edičné stredisko SPU v Nitre, 2005, s. 347--356. ISBN 80-8069-522-9.
GREČENKO, A. Vlastnosti terénních vozidel. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola zemědělská, 1994. 118 s. ISBN 80-213-0190-2.
RENIUS, K. Traktoren Technik und ihre Anwendung. München. München: BLV Verlagsgesellschaft, 1987.
SVOBODA, J. Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní. Praha: ČVUT, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 5. 5. 2016.

Typ výstupu: