Sylabus předmětu CADAE - CAD/CAE (LDF - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CADAE
Název předmětu česky:
CAD/CAE
Název předmětu anglicky: CAD/CAE
Semestr: ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Osvojení si znalostí a dovedností z oblasti CAE (Computer Aided Engineering) se zaměřením na simulační nástroje využívající numerické analýzy a vazbu těchto nástrojů na ostatní oblasti CAE. Seznámení se s nástroji, jejich specifiky, užívanými metodami, požadavky na CAD modely pro potřeby CAE analýz, základními postupy analýz a procesy výstavby výpočtových modelů pro nasazení metody konečných prvků v jednotlivých oblastech inženýrské analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE). Seznámení s balíkem aplikací ANSYS. (dotace 0/3)
2.
Podstata modelování, typy analýz, typický proces analýzy MKP. Seznámení s prostředím ANSYS, základní nastavení prostředí. (dotace 0/3)
3.
Prostředí CAE nástrojů využívajících MKP (režimy práce, popis GUI, správa souborů), běhová prostředí ANSYS, nastavení úloh. (dotace 0/3)
4.
Tvorba geometrických modelů v ANSYS (import modelu, dimenze úlohy, geometrické entity, princip výstavby modelu, souřadné systémy, jednotky). (dotace 0/3)
5.
Tvorba geometrického modelu v ANSYS (Booleovské operace). Síťování, konečné prvky (typy sítí a prvků, vliv na kvalitu výsledků). (dotace 0/3)
6.
Fyzikální model (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely). (dotace 0/3)
7.Řešení a interpretace výsledků (řešiče, konvergence, export dat, zobrazení). (dotace 0/3)
8.
Parametrizované modelování, pravděpodobnostní modelování. (dotace 0/3)
9.
Mechanická analýza (statická, lineární/nelineární), kontaktní analýza. (dotace 0/3)
10.
Dynamické analýzy (modální, harmonická, předpětí, transientní). (dotace 0/3)
11.
Teplotní analýzy (kondukce, konvekce, radiace, stacionární/nestacionární). (dotace 0/3)
12.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
13.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
14.
Obhajoba projektů. (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
42 h28 h
konzultace
10 h
15 h
projektová práce10 h10 h
příprava na průběžné hodnocení7 h12 h
zpracování seminární práce15 h
19 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - udělen v případě 80% účasti na cvičení a na základě schválení seminární práce (rozvržení a formátování dle předlohy, bezchybný postup tvorby modelu, bezchybný popis postupu)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V. FEM - Principy a praxe metody konečných prvků. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1997. 12 s. ISBN 80-7226-021-9.
AUTODESK, F. Studentský portál fy AUTODESK.  [online]. 2010. URL: http://students4.autodesk.com/ .
PETRUŠKA, J. Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvků. Brno: VUT v Brně, 2003. 88 s.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 283 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-251-0389-7.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 682 s. ISBN 978-80-7204-555-61.

Doporučená:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Mechanical Desktop 6. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2002. 292 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7226-707-8.
Fundamentals of finite element analysis. Boston: McGraw-Hill, 494 s. ISBN 0-07-239536-2.
BERG, M. -- CHEONG, O. -- KREVELD, M. Computational Geometry : Algorithms and Applications.  Berlin, Heidelberg. 2008. ISBN 9783540779742. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77974-2.
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The finite element method and applications in engineering using ANSYS. New York: Springer, 2006. 686 s. ISBN 0-387-28289-0.
Finite element analysis: theory and application with ANSYS. 3. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 861 s. ISBN 978-0-13-241651-1.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 683 s. ISBN 978-80-7204-556-32.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 2. 11. 2015.

Typ výstupu: