Sylabus predmetu TZO - Technika pro zpracování odpadů (AF - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TZO
Název předmětu česky:
Technika pro zpracování odpadů
Název předmětu anglicky:
Waste Management Technology
Semestr:
ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je, aby student získal základní znalosti o technicko-technologických postupech při zpracování, využití a odstraňování odpadů z různých odvětví komunální i průmyslové sféry. Absolvováním předmětu by měl student získat znalosti, schopnosti a dovednosti, které mu umožní posoudit vhodnost technologie používané pro nakládání s odpady, případně nahradit stávající technologie technologiemi moderními. Dále by měl student být chopen provést základní bilanční výpočty jednotlivých technologií používaných pro nakládání s odpady.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled legislativy odpadového hospodářství (dotace 2/2)
 
a.zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
b.
ostatní právní normy

2.
Integrovaná prevence omezování znečištění (IPPC). (dotace 2/2)
3.Stavební a demoliční odpady (dotace 2/2)
4.
Technika pro bioenergetické transformace organických odpadů. (dotace 2/2)
 
a.bioplynové stanice

5.
Technika zpracování živočišných odpadů (dotace 2/2)
 
a.stroje a zařízení asanačních ústavů.
b.
zpracování odpadní krve zvířat.

6.
Technika pro bioenergetické transformace organických odpadů. (dotace 2/2)
 
a.
kompostování

7.
Čistírny odpadních vod. (dotace 4/4)
 
a.
Domovní
b.Městské
c.
Potravinářského průmyslu

8.
Technika zpracování odpadů mlýnů, sladoven, cukrovarů a pivovarů. (dotace 2/2)
9.
Technika zpracování ekologicky závadných bioodpadů. (dotace 2/2)
10.Technika pro sanaci půd a vod kontaminovaných ropnými produkty. (dotace 2/2)
11.
Spalovny odpadů. (dotace 2/2)
12.
Technika bioenergetických transformací dřevních odpadů. (dotace 2/2)
13.
Terénní cvičení (dotace 0/0)
14.
Terénní cvičení (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze20 h
příprava na zkoušku48 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů
24 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- TRÁVNÍČEK, P. Technika pro zpracování odpadů I. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 141 s. ISBN 978-80-7509-207-6.
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- GERŠL, M. Technika pro zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 154 s. ISBN 978-80-7509-208-3.
TRÁVNÍČEK, P. -- VITÁZEK, I. -- VÍTĚZ, T. -- KOTEK, L. -- JUNGA, P. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7509-206-9.
WILLIAMS, P T. Waste treatment and disposal.  Chichester, West Sussex, England. 2005. ISBN 0470849126, 0470849134. URL: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/110561886.
ALTMANN, V. Technika pro zpracování komunálního odpadu. Praha: ČZU Praha, 2010. 120 s. ISBN 978-80-213-2022-2.

Doporučená:
TCHOBANOGLOUS, G. Handbook of solid waste management. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1 s. McGraw-Hill handbooks. ISBN 0-07-135623-1.
Municipal waste management in Europe: a comparative study in building regimes. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 232 s. ISBN 0-7923-5885-6.
Pollution Prevention: The Waste Management Approach for the 21st Century. Boca Raton: Lewis Publishers, 2000. 498 s. ISBN 1-56670-495-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 10. 2015.

Typ výstupu: