Sylabus předmětu DEK - Ekonomie pro DSP (PEF - 2015/2016 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DEK
Název předmětu česky:
Ekonomie pro DSP
Název předmětu anglicky: Economics
Semestr:
2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubit znalosti mikroekonomických a makroekonomických teoretických koncepcí na úrovni pokročilého kurzu ekonomické teorie. Základem předmětu je osvojení moderních analytických nástrojů a komplexní chápání teoretických koncepcí včetně alternativních přístupů k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Teorie spotřebitelského chování (dotace 3/0)
 
a.
dualita, poptávkové systémy a jejich vlastnosti
b.
rozšíření a modifikace neoklasického konceptu
c.
atributový, institucionální a postkeynesovský přístup

2.Teorie chování firmy (dotace 3/0)
 
a.
optimální produkce firmy v krátkém a v dlouhém období
b.
tržní struktura a chování firem
c.manažerské modely, behaviorální, institucionální přístup a postkeynesovský přístup
d.
poptávka po výrobním faktoru, rovnováha na trhu výrobních faktorů

3.Ekonomická efektivnost a tržní selhání (dotace 2/0)
 
a.
všeobecná rovnováha
b.monopolní síla, asymetrická informace, externality a veřejné statky

4.Teoretické zdroje soudobé makroekonomie (dotace 4/0)
 
a.krize neoklasicismu a její důsledky pro vývoj ekonomie
b.
souvislosti vzniku makroekonomie J. M. Keynese
c.obsah a důsledky neoklasické syntézy

5.
Hlavní kontroverze ekonomie 20. století (dotace 4/0)
 
a.
vnitřní stabilita v ekonomické teorii
b.
role peněz v ekonomickém systému
c.
ekonomické funkce státu v soudobé ekonomii

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Komisionální ústní zkouška. Vypracovat a nejpozději 14 dnů před termínem komisionální zkoušky odevzdat garantovi předmětu seminární práci (rozsah 5 -- 6 stran), obsahující následující .
1. Problém, který bude předmětem zkoumání disertační práce.
2. Pojednání o tom, jaký postoj k danému problému zaujímá ekonomie, resp. s kterým obecně ekonomickým problémem se téma pojí.
3. Pokud existují alternativní přístupy, provést komparaci. Pokud ne, vysvětlit přednosti a omezení dosavadní interpretace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza. Praha: E-knihy, 2012. ISBN 978-80-905326-0-1.
VARIAN, H R. Microeconomic analysis. 3. vyd. New York: Norton, 1992. 506 s. ISBN 0-393-95735-7.
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.

Doporučená:
REES, R. Microeconomics. 3. vyd. New York: Pearson Education, 2004. 738 s. ISBN 0-582-40487-8.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.
HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0.
HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 424 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-861-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období 2015/2016 - doktorská studia
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, prezenční forma, počáteční období 2015/2016 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 7. 2015.

Typ výstupu: