Sylabus predmetu METEK - Mechanika tekutin K (AF - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
METEK
Název předmětu česky:
Mechanika tekutin K
Název předmětu anglicky: Mechanics of Fluids K
Semestr: ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (garant)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Mechanika tekutin náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (hydrostatiky, hydrodynamiky, proudění tekutin, čerpadel, hydraulických mechanismů, sedimentace částic v tekutinách, proudění tekutin porézním prostředím).
Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.Místo a úloha předmětu, základní pojmy a veličiny v mechanice tekutin a suspenzí, viskozita a tlak v tekutinách (dotace 1/0)
2.Zákonitosti hydrostatiky - Eulerova rovnice hydrostatiky (dotace 1/1)
3.Typické aplikace Eulerovy rovnice hydrostatiky na tekutiny v klidu a v relativním pohybu (dotace 1/0)
4.
Zákonitosti hydrodynamiky - Eulerova rovnice a rovnice spojitosti stlačitelných a nestlačitelných tekutin - zadání eseje (dotace 0/1)
5.
Laminární a turbulentní proudění vazných tekutin, odpory proudění - Nikuradzeho diagram (dotace 1/0)
6.
Výtok tekutin z nádob - výtok z nádob malými a velkými otvory, vyprazdňování nádob, vyrovnání hladin v spojených nádobách, ráz v tekutinách (dotace 0/1)
7.
Dynamické účinky proudu tekutiny na plochu - síla proudu tekutiny na nepohyblivou a pohyblivou stěnu (dotace 1/0)
8.
Čerpadla nestačitelných tekutin a turbíny (dotace 0/1)
9.Čerpadla stlačitelných tekutin - ventilátory, řazení čerpadel a ventilátorů, spolupráce čerpadla a potrubní sítě (dotace 1/0)
10.
Hydrostatické mechanizmy (dotace 0/1)
11.
Hydrodynamické mechanizmy, hybridní hydraulické mechanizmy (dotace 1/0)
12.
Navierova - Stokesova rovnice proudění skutečné tekutiny - zadání eseje (dotace 0/1)
13.
Pohyb tuhých částic v tekutinách - suspenze. U klidné tekutině, rušené usazování, rovnice pohybu suspenze - zadání eseje (dotace 1/0)
14.
Proudění tekutin porézním prostředím - Darcyho zákon, Dupnitův teorém, ustálené prodění tekutiny v homogenním porézním prostředí - zadání eseje (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
14 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení42 h
příprava prezentace
28 h
zpracování protokolů
42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. a kol. Mechanika tekutin a suspenzí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 51 s. ISBN 80-7157-576-3.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. -- LOS, J. Mechanika tekutin: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 95 s. ISBN 80-7157-841-X.

Doporučená:
YOUNG, D. -- MUNSON, B R. Fundamentals of Fluid Mechanics . USA: Wiley, 2009. 776 s.
NEVRLÝ, J. Methodology of modeling fluid power and lubrication systems. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2005. 107 s. ISBN 83-7085-848-1.
HOFÍREK, M. Mechanika tekutin, Hydromechanika a základy Aerodynamiky. Praha: Fragment, 1998. 100 s. ISBN 80-7200-260-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 10. 2015.

Typ výstupu: