Sylabus predmetu MA2A - Makroekonomie II v AJ (PEF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA2A
Název předmětu česky:
Makroekonomie II v AJ
Název předmětu anglicky: Intermediate Macroeconomics
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz se postupně věnuje neoklasické ekonomii včetně Solowova růstové modelu, následuje detailní výklad neoklasického přístupu včetně analýzy otevřené ekonomiky. Poslední část kurzu se věnuje vývoji ekonomických přístupů po druhé světové válce včetně moderních přístupů (nové konzervativní přístupy, nová keynesovská, postkeynesovská alternativa).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod od makroekonomie II (dotace 2/1)
2.
Určení rovnovážné produkce v podmínkách otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
3.
Model IS-LM (dotace 2/1)
4.
Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM (dotace 2/1)
5.
Model IS-LM-BP v analýze otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
6.Mundell-Flemingův model (dotace 4/2)
7.
Nová Keynesovská ekonomie a alternativní výklad rigidity mezd a cen (dotace 4/2)
8.
Hypotéza hystereze ve výkladu přetrvávající nezaměstnanosti (dotace 2/1)
9.Hypotéza racionálních očekávání v teoretických koncepcích nové klasické makroekonomie (dotace 2/1)
10.Teorie dlouhodobého ekonomického růstu (dotace 4/2)
11.
Teorie reálného ekonomického cyklu (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
52 h
příprava na průběžný test
36 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROZMAHEL, P. Macroeconomics. In Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004. 135 s. ISBN 80-7157-817-7.
FROYEN, R T. Macroeconomics : theories and policies. 9. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. 454 s. ISBN 978-0-13-712971-3.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a european text. 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. 543 s. ISBN 978-0-19-923682-4.

Doporučená:
SNOWDON, B. -- VANE, H R. Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Cheltenham: Edward Elgar, 807 s. ISBN 1-84542-208-2.
CARLIN, W. Macroeconomics: imperfections, institutions, and policies. 1. vyd. Oxford ;: Oxford University Press, 2006. 810 s. ISBN 0-19-877622-5.
HEIJDRA, B J. -- PLOEG, F V D. The foundations of modern macroeconomics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002. 751 s. ISBN 0-19-877617-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 2. 12. 2015.

Typ výstupu: