Sylabus predmetu SVT - Šetrné výrobní technologie (LDF - 2015/2016 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVT
Název předmětu česky:
Šetrné výrobní technologie
Název předmětu anglicky:
Environment Friendly Production Technologies
Semestr:
2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů (Technika a technologie v lesnictví, Technika a technologie lesní těžby, aj.) teoretické poznatky a praktické zkušenosti se zvýšením úrovně šetrnosti dopadů provozování výrobních technologií v lesnických činností na lesní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Negativní vlivy techniky na lesní ekosystémy a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
2.
Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a s ochranou přírody. (dotace 0/0)
3.Konstrukční opatření pro snížení negativních vlivů techniky na lesní prostředí. (dotace 0/0)
4.
Technika a technologie pro energetické využívání biomasy. (dotace 0/0)
5.
Terénní klasifikace a technologická typizace a jejich úloha v ekologizaci výrobních procesů. (dotace 0/0)
6.
Povýrobní úpravy pracovišť, jako poslední možnost snížení škod na lesních ekosysytémech. (dotace 0/0)
7.Prevence přetěžování odvozních souprav, jako cesta ke snížení erozních škod na lesní dopravní síti. (dotace 0/0)
8.
Paliva, maziva a ostatní provozní tekutiny (kyseliny z akumulátorů, brzdové tekutiny) z hlediska možných vlivů na životní prostředí. (dotace 0/0)
9.
Způsoby dočasného zpevňování lesních cest a přibližovacích linek, jako metoda omezení erozních škod a hutnění lesních půd. (dotace 0/0)
10.
Péče o stroje z hlediska prevence provozních havárií majících za následek kontaminaci lesních ekosystémů cizorodými látkami. (dotace 0/0)
11.
Analýza a tvorba kritérií pro posuzování ekologicky šetrných technologií. (dotace 0/0)
12.Experimentální metody hodnocení ekologické šetrnosti provozování technických prostředků. (dotace 0/0)
13.Certifikace a ekolabeling. (dotace 0/0)
14.
Ekologický audit strojů a technologií. Optimalizace výběru strojů pomocí počítače. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
ČERMÁK, J. -- NERUDA, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- ULRICH, R. -- POKORNY, E. -- PRAX, A. -- HRUŠKA, J. -- NADĚŽDIN, V. -- NADĚŽDINA, N. a kol. Identification of tree root damage caused by heavy machinery using new measurement technology suitable for precision forestry. In Precision Forestry in Plantations, Semi-Natural and Natural Forests. 1. vyd. 2006, s. 291--304. ISBN 0-7972-1121-7.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- NADEZHDINA, N. -- ČERMÁK, J. Unfavorable impacts of forwarder technology on tree root systems along skidding trails and possibilities of their prevention. In FORMEC 2009. 1. vyd. Prague: CULS Prague, 2009, s. 325--330. ISBN 978-80-213-1939-4.
VYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J. Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007.  LDF MZLU v Brně. 2007.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 s. ISBN 978-80-7375-146-3.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 61 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-820-7.
SIMANOV, V. Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody.2004.
SIMANOV, V. Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1989. 63 s.

Doporučená:
NERUDA, J. Možnosti modelování poškození lesních porostů při těžbě dříví. In Sborník referátů mezinárodní konference -Logistika technickej výroby dreva váKarpatoch-. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, s. 1--8. ISBN 80-228-1170-X.
NERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D. Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva. In Těžebně dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 86--89. ISBN 978-80-213-1791-8.
SIMANOV, V. Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody. In Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích. Brno: MZLU v Brně, 2002, s. 43--51. ISBN 80-7157-585-2.
SIMANOV, V. Těžba a soustřeďování dříví jako nástroje managementu lesních porostů. In Sborník referátů odborného semináře AGRO-EKO-LES '96. 1. vyd. Písek: IRES Písek, 1996, s. 86--91.
SIMANOV, V. Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 1998. sv. 43, č. 2, s. 36--38. ISSN 0322-9688.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 12. 2015.

Typ výstupu: