Sylabus predmetu ASD - Antropometrická standardizace (LDF - 2015/2016 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ASD
Název předmětu česky: Antropometrická standardizace
Název předmětu anglicky: Anthropometric Standardization
Semestr: 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: RNDr. Vladimír Šedivý, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Doktorand se má naučit využívat anatomických a fyziologických poznatků o člověku k rozměrově, funkčně a užitkově pohodlné a správné tvorbě specializovaných strojů a užitných produktů, jako nábytku, dřevěných staveb, oblečení a obuvi, předmětů déledobé spotřeby aj. tak, aby respektoval antropologické a psychické nároky podle pohlaví, věkové skupiny, rasy a kultury, a rozdílů v rozměrovém a funkčním vyhovování a pohodlí. Naučí se měřit tělesné rozměry a statisticky je hodnotit.
 
Obsah předmětu:
1.Antropometrie - měření tělesných rozměrů všemi dostupnými antropometrickými měřidly. (dotace 0/0)
 
a.
Vývoj klasických antropometrických metod i pro praktické uplatnění. Metoda kánonů (osminový, gabaritní a dosahové rozměry).
b.
Antropometrické přístupy a variabilita rozměrů lidského těla a jejich částí. Vytvoření kontrolního souboru. Nácvik měření ergonomických rozměrů pro konstruování podle ISO normy 7250.
c.
Práce s antropometrickými údaji v různých databázích (souhrnné charakteristiky vs. individuální matice). Způsob uspokojení devadesáti procent populace, vč. teoretického výpočtu.

2.
Antropometrická standardizace rozměrů ke konstruování podle ISO CEN ČSN 7250. (dotace 0/0)
 
a.Anatomické zvláštnosti různých pracovních, uživatelských a odpočivných pozic těla a jejich změn. Fyziologické podklady kosterně svalového aparátu (nebezpečí vzniku a výskytu vad držení těla).
b.
Výběr základních typových rozměrů pro konstrukci některých typů zařízení podle řešeného problému. Stanovení tolerančního intervalu, tvorba velikostních typů a jejich počtu a procentního zastoupení v populaci. Další tvorba standardu velikostního typu z dalších konstrukčních antropometrických rozměrů.
c.
Somatografická metoda posouzení konstrukce zařízení (plošný manekýn, pohyblivý manekýn, člověk). Testy psychické pohody a individuální zvláštnosti uživatelů, včetně teritoriálního chování.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
10 h10 h
konzultace70 h50 h
projektová práce
30 h
30 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h2 h
příprava na zkoušku
50 h
50 h
příprava prezentace
10 h10 h
zpracování projektů
20 h20 h
Celkem
192 h172 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionální ústní zkouškou v trvání 1-1,5 hod. Jsou vyžadovány znalosti z učebnice Ergonomie a BOZP v plném rozsahu. Ověřuje se schopnost praktické aplikace znalostí, zejména týkajících se disertační práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodárstve. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1989. 309 s. ISBN 80-07-00046-1.
PETR, J. Ergonomie. 1. vyd. Praha: Codex, 1999. 87 s. Knihovnička BHP. ISBN 80-85963-97-3.
ŠEDIVÝ, V. -- KOHOUT, V. Ergonomie: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 101 s. ISBN 80-7157-182-2.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.
Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 37 s. ISBN 80-238-9179-0.
ONDRÁČEK, K. -- PETR, J. Metodika sledování zátěže vertebrální části páteře u obsluh lesnických strojů a její ověření. In Výsledky lesnického a zemědělského ergonomického výzkumu za roky 1986-1990. Brno: VŠZ, 1991, s. 34--37.

Doporučená:
Bláha, P. a kol.: Antropometrie čs. populace od 6 do 55 let (Čs. spartakiáda 1985). ÚŠ ČSS a ÚNZ VS, 4 části, 1074 s., Praha, 1986.
Sedivy, V. Ergonomics and Occupational Safety. (Will be sent by email.)
Šedivý, V.: Antropologie živého člověka. Modulová skripta v edici Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, (ed.) J. Malina, Nadace Universita Masarykiana, edice Scientia, 60 s., kat. antrop. PřF MU, Brno, 2005 (objednáno, nevydáno).
ŠEDIVÝ, V. Ergonomické rozměry české školní mládeže pro potřeby průmyslu. Kandidátská disertační práce PřF UK, Praha, 221 s., 1976.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 12. 2015.

Typ výstupu: