Sylabus předmětu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr: ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Xu (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.
Formal and Informal Communication (dotace 0/2)
 
a.
formální a neformální styl
b.formální dopis a jeho náležitosti
c.
sekundární modální slovesa

2.
Career (dotace 0/2)
 
a.
pracovní pohovor
b.
motivační dopis, životopis
c.
časy minulé

3.
In Business (dotace 0/2)
 
a.
založení firmy
b.
prezentace firmy
c.předpřítomný čas

4.
Management (dotace 0/4)
 
a.struktura firmy
b.
ukončení pracovního poměru
c.
kauzativní slovesa have, make, let, get

5.
Going into Production (dotace 0/2)
 
a.
nabídka, uvedení výrobku na trh
b.
hledání dodavatele
c.
trpný rod

6.
Marketing (dotace 0/2)
 
a.
formy marketingu
b.
objednávka
c.
gerundium a infinitiv

7.
Banking (dotace 0/2)
 
a.
dluh
b.
upomínka
c.
čas budoucí

8.
Foreign Trade (dotace 0/2)
 
a.
obchodní etiketa
b.
sjednání schůzky
c.
podmínkové věty

9.
Travel Industry (dotace 0/2)
 
a.
turismus
b.
rezervace, pronájem
c.
členy

10.European Union (dotace 0/2)
 
a.
podpora podnikatelské kultury
b.žádost o informace
c.vztažné věty

11.
Economy and Environment (dotace 0/2)
 
a.
ekonomie a životní prostředí
b.stížnost
c.
předložkové vazby

12.Public Service and Politics (dotace 0/2)
 
a.
státní správa a politika
b.
vedlejší věty účelové a přípustkové

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování lekcí 1-12

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem
56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečného zápočtového testu. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku zápočtového testu a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.

Doporučená:
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 9. 12. 2015.

Typ výstupu: