Sylabus předmětu SI - Systémové inženýrství (PEF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SI
Název předmětu česky:
Systémové inženýrství
Název předmětu anglicky:
System Engineering
Semestr: LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět přináší studentům široké znalosti z oblasti systémového inženýrství, jakožto přístupu využívajícího vědeckých a matematických principů pro nalezení ekonomických řešení problémů různého typu. Zvláštní důraz je kladen na interdisciplinární charakter této disciplíny a na důslednou aplikaci systémového přístupu. Student si v průběhu předmětu osvojí techniky a nástroje uplatňované v procesu systémového inženýrství, zejména ve fázích analýzy a syntézy. Pozornost je věnována také provázanosti systémového inženýrství a oblasti informačních a softwarových systémů.
 
Obsah předmětu:
1.Teoretické discipliny systémové vědy - teoretický základ systémového inženýrství (dotace 6/4)
 
a.
Úvod do předmětu
b.
Obecná teorie systémů, statické a dynamické systémy, kybernetika

2.Aplikované disciplíny systémové vědy (dotace 4/4)
 
a.
Systémová analýza
b.
Systémová syntéza

3.
Systémové modelování a simulace (dotace 4/2)
 
a.Modely, matematické modely
b.Proces modelování, simualce a možnosti jejich využití

4.
Vybrané úlohy systémového inženýrství (dotace 2/2)
 
a.
Úlohy o tvorbě, struktuře, dynamice a ovládání systému
b.Měkkost systému

5.Architektury systému (dotace 2/0)
 
a.
Podniková architektura (TOGAF, MODAF, DODAF, Zachman)
b.
Systémové architektury, ISO/IEC/IEEE 42010
c.Systémové pojetí podniku, informační systém

6.
Životní cyklus systému (dotace 8/2)
 
a.
Přístupy k ŽC (NASA, Vee graf, DoD, IEEE 1220), proces systémového inženýrství
b.
Životní cyklus softwarových produktů a informačních systémů
c.Aktivity systémového inženýrství

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
44 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen odevzdáním projektu a úspěšným absolvováním zkoušky. V rámci projektu studenti demonstrují schopnost identifikovat a definovat na zvoleném reálném objektu či jevu dynamický systém využitelný pro řešení zvoleného problému. Písemná zkouška prověřuje znalosti z oblastí systémového inženýrství a praktické dovednosti použití vybraných nástrojů systémového inženýrství.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSSIAKOFF, A. -- SWEET, W. Systems Engineering: Principles and Practice. 2. vyd. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-40548-2.
BLANCHARD, B S. System engineering management. 4. vyd. Hoboken: Wiley, 539 s. Wiley series in systems engineering and management. ISBN 978-0-470-16735-9.

Doporučená:
ŠTACH, J. Teorie systémů. Praha: SNTL, 1982.
VLČEK, J. Systémové inženýrství. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1999. 291 s. ISBN 80-01-01905-5.
SHISHKO, R. NASA Systems Engineering Handbook. Nabu Press, 2011. ISBN 1-179-40988-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 9. 2. 2015.

Typ výstupu: