Sylabus předmětu RRTVOK - Tvorba a ochrana krajiny (FRRMS - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRTVOK
Název předmětu česky: Tvorba a ochrana krajiny
Název předmětu anglicky:
Landscape Design and Protection
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
ne Tvorba a ochrana krajiny v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to i v historických souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje ochrany krajiny v EU a ČR, vysvětlení finanční hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.
Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.
Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.
Voda v krajině (dotace 2/2)
7.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.
Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.
Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.
Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.
Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
42 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava prezentace
30 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: 131 Margaret, 2003. 186 s. ISBN 80-7212-264-9.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 140 s. ISBN 978-80-7375-200-2.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
HRŮZA, P. Perspektivy a možnosti výstavby lesní dopravní sítě. In KLČ, P. -- ZAJACOVÁ, J. Lesnické stavby a jejich perspektivy. Praha: ČZU v Praze, FLE, Katedra staveb a územního plánování, 2007, s. 23--28. ISBN 978-80-213-1657-7.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 1. 2015.

Typ výstupu: