Sylabus předmětu RRVAROA - Vybrané aspekty rozvoje obcí v AJ (FRRMS - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRVAROA
Název předmětu česky: Vybrané aspekty rozvoje obcí v AJ
Název předmětu anglicky:
Selected Aspects of Community Development in EN
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti budou seznámeni s vybranými tématy souvisejícími s rozvojem obcí na území ČR, přičemž jednotlivé problematiky je diskutována i v mezinárodním kontextu -- tj. z pohledu zkušeností z některých dalších vybraných států EU.
 
Obsah předmětu:
1.
Velikostní kategorie obcí -- srovnání ČR a ostatních států EU (zejména vysoký podíl malých obcí -- fragmentovaná administrativní struktura na lokální úrovni v ČR) (dotace 1/0)
2.
Specifika rozvoje v různých velikostních kategoriích obcí (statutární města, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, malé venkovské obce "nestřediskového" typu) (dotace 1/0)
3.Meziobecní spolupráce -- snaha o eliminaci problému malých obcí prostřednictvím rozvoje funkční spolupráce mezi obcemi, typy meziobecní spolupráce a nejčastější motivace pro vytváření spolupracujících svazků obcí (dotace 2/1)
4.
Rozvoj obce ve vztahu ke konkrétní geografické poloze -- specifika rozvoje obcí v periferních oblastech (např. vnitřní periférie, obce v pohraničí), v přechodných oblastech a v jádrových oblastech (dotace 2/1)
5.
Typy rozvojových areálů na úrovni obcí -- aktivity směřující k využití brownfields jako alternativy k využití greenfields - snahy o omezení suburbanizace a související problematika tzv. urban sprawl (dotace 2/1)
6.
Významní aktéři rozvoje na úrovni obcí -- rozvojové projekty a střety zájmů mezi různými zájmovými skupinami (podnikatelé, neziskové organizace, spolky, aktivní občané apod.), role obce při hledání kompromisních rozvojových schémat (dotace 2/1)
7.
Demografické změny a dopady na rozvoj obcí -- soudobé demografické trendy (např. stárnutí populace, depopulace či zmenšování průměrné velikosti domácnosti) a jejich dopady na bytovou výstavbu a sociální politiku obcí (dotace 1/1)
8.Problematika sociálně vyloučených komunit (např. Rómové) a jedinců (např. bezdomovci) -- aktivity obcí na opětovnou integraci vyloučených osob do společnosti (např. modelová oblast tzv. "Bronxu" v Brně) (dotace 1/1)
9.
Hodnocení dynamiky rozvoje obcí a potenciálů rozvoje na lokální úrovni -- využití různých přístupů a metod dokumentovaných mimo jiné na konkrétních příkladech z Atlasu krajiny ČR (dotace 1/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška12 h
cvičení
6 h
příprava na zkoušku
90 h
příprava prezentace
12 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Výsledné hodnocení z předmětu se skládá ze ZÁPOČTU a ZKOUŠKY
ZÁPOČET: vypracování 2 seminárních prací: (a) studie - analýza vybraného rozvojového problému pro konkrétní obec, (b) prezentace -- stručné představení základních poznatků ze studie takovou formou, aby to bylo zajímavé pro obdobnou i laickou veřejnost. Každá ze seminárních prací je za maximálně 10 bodů, přičemž student musí z obou prací získat MINIMÁLNĚ 50 % bodů, tj. celkem alespoň 10 bodů. Současně platí druhá podmínka - z každé seminární práce musí student obdržet alespoň 2 body. Splněním těchto podmínek obdrží student ZÁPOČET. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.
ZKOUŠKA: zkouška se koná písemně. Maximální počet bodů ze zkoušky je 80. Student musí zkoušku napsat MINIMÁLNĚ na 60 %, tj. 48 BODŮ, aby mohl být pozitivně klasifikován. Pokud student získá ze zkoušky celkově 48 a více bodů, tak výsledná známka z předmětu je daná součtem bodů získaných ze seminárních prací a z písemné zkoušky. Jednotlivé stupně hodnocení jsou pak následující:
A 90,1-100 bodů
B 82,1-90 bodů
C 74,1-82 bodů
D 66,1-74 bodů
E 58,0-66 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DENTERS, B. -- LAWRENCE, R. Comparing Local Governance. Trends and Developments. London: Palgrave Macmillan, 2005. 293 s. ISBN 978-0-333-99556-3.
SWIANIEWICZ, P. Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Open Society Institute , 2002. 329 s.
SWIANIEWICZ, P. Public Perception of Local Governments, Between Active Appreciation, Passive Approval and Distrustful Withdrawal. Budapest: Open Society Institute, 2001. 279 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 12. 2014.

Typ výstupu: