Sylabus předmětu ODDV - Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky (LDF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ODDV
Název předmětu česky:
Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky
Název předmětu anglicky:
Trade in timber and timber products
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
16.00-17.50
B36D. Šafařík, Z. ŠafránekPřednáškaKaždý týden24
Středa
18.00-18.50
B36
Z. ŠafránekCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se souhrnem poznatků obchodní činnosti lesních a dřevařských podniků se zvláštním zřetelem na rozvoj a užití dovedností logistiky a marketingu. Předmět bude tvořit nadstavbu nad vyučovanými odbornými a ekonomickými předměty týkající se českého a mezinárodního obchodu se dřívím, výrobky dřevařského průmyslu, ale i dendromasou pro energetické účely.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky obchodování se dřívím a dřevařskými výrobky (dotace 2/1)
 
a.
Zdroje dříví v České republice a Evropské unii
b.
Geneze obchodování s dřívím
c.
Lesnicko dřevařský sektor a Evropská unie

2.Trh výrobních faktorů (dotace 2/1)
 
a.
Specifika formování nabídky a poptávky v lesnicko dřevařském sektoru
b.
Tvorba cen a formování trhu
c.
Průzkum trhu a odhad tržního potenciálu v mikroekonomických aspektech

3.
Právní základy obchodování (dotace 2/1)
 
a.Přehled právních úprav obchodování
b.
Závazkové obchodní smlouvy
c.Mezinárodní vývozní a dovozní obchodní případ

4.Dříví jako předmět obchodování v tuzemsku a zahraničí (dotace 2/1)
 
a.Sortimenty a druhovací předpisy surového dříví
b.
Sortimenty řeziva a druhovací předpisy řeziva
c.
Sortimenty dalších výrobků dřevařského průmyslu a průmyslu papíru a celulózy

5.
Tuzemský trh s dřívím (dotace 2/1)
 
a.
Toky dřevní suroviny a výrobků ze dřeva
b.Lesní podniky formující nabídku
c.
Dřevařské podniky formující poptávku
d.
Systémy certifikace lesů a ověřování spotřebitelského řetězce výrobků ze dřeva

6.
Obchodní zvyklosti na tuzemském trhu dřevní surovinou (dotace 2/1)
 
a.
Systém prodeje státního podniku Lesy České republiky, s.p.
b.
Společný obchod Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
c.Obchodní sortimenty dříví
d.Způsoby a postupy odbytu

7.
Nákupní marketing dřevařských podniků (dotace 2/1)
 
a.Situační analýza
b.
Analýza a volba nákupního trhu
c.
Analýza a volba dodavatele
d.
Kontrola a vyhodnocení obchodního případu

8.
Mezinárodní obchod se dřívím a dřevařskými výrobky (dotace 2/1)
 
a.
Specifika evropského obchodu
b.
Obchodní uzance a dohody v mezinárodním obchodu
c.Dodací podmínky v mezinárodním obchodu - INCOTERMS
d.
Světový trh dříví a výrobků ze dřeva

9.
Doprava dříví a výrobků ze dřeva (dotace 2/1)
 
a.
Nákladní automobilová doprava v ČR
b.Železniční doprava v ČR
c.
Lodní doprava dříví
d.
Mezinárodní doprava a spedice

10.
Prognóza vývoje trhu s dřívím (dotace 2/1)
 
a.Prognóza produkce dříví
b.
Prognóza poptávky po dříví a výrobcích ze dřeva
c.
Prognóza vývoje cen

11.
Trh s dendromasou pro energetické účely (dotace 2/1)
 
a.
Analýza potenciálu dendromasy
b.Technické podmínky a převodní faktory pro obchod s dendromasou
c.Formování nabídky a poptávky v obchodu s dendromasou
d.
Zahraniční zvyklosti v obchodu s dendromasou

12.Evidence obchodu a statistika (dotace 2/1)
 
a.
Evidence obchodu s dřívím
b.Evidence obchodu s výrobky ze dřeva
c.
Systém statistických zjišťování a cenových indexů ČSÚ a resortu MZe a MPO
d.
Nástroje manažerského účetnictví pro evidenci a analýzu obchodu

13.
Finance a finanční řízení obchodování se dřívím a výrobky ze dřeva (dotace 2/1)
 
a.Nástroje podnikové finanční politiky
b.
Management pohledávek a závazků
c.Finanční plánování ve vazbě na plány odbytu a nákupu
d.
Pojištění v obchodních případech

14.
Řešení obchodních sporů (dotace 2/1)
 
a.
Reklamace
b.
Mimosoudní řešení obchodních sporů
c.
Soudní řešení obchodních sporů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
odborná praxe8 h0 h
konzultace
0 h14 h
veřejná prezentace (ústní)
0 h
2 h
příprava na zkoušku
28 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
20 h
příprava prezentace
8 h
16 h
zpracování seminární práce
20 h
30 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování semestrální práce - podmínka udělení zápočtu = 10 bod.
Obhajoba semestrální práce u zkoušky. Za obhájení semetrální práce získá student 4 - 12 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné ukončení předmětu 14.
Ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTUNĚK, J. Obchodování s dřívím. 1. vyd. Lignum: Písek, 1999. 167 s. ISBN 80-86271-01-3.
SAUNDERS, J. -- ARMSTRONG, G. -- KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice. MZe, 2002. 65 s.

Doporučená:
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice. Měření ruční a elektronické. JANÁK, K. a kol. 2007.
KUPČÁK, V. Ekonomika lesního hospodářství. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 257 s. ISBN 80-7157-998-X.
ŠAFAŘÍK, D. Analýza a ekonomické aspekty trhu energetických štěpek v České republice. Financovanie 2011 Lesy- Drevo. [CD-ROM]. In Financovanie 2011 Lesy- Drevo. 2011. sv. 2011, s. 143.
Rakouské uzance v obchodu s dřívím 1973.
LOCHMANOVÁ, L. Základy obchodního práva. 1. vyd. Ostrava: Key publishing, 2009. 260 s. Právo. ISBN 978-80-7418-044-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: