Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPN
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát LDF (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Baar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Badal, PhD. (zkoušející)
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc. (zkoušející)
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (zkoušející)
Ing. Petr Čech, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Peter Dundek (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Horáček (zkoušející)
Ing. Libor Hort (zkoušející)
Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Václav Hurt, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (zkoušející)
Ing. Přemysl Janata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (zkoušející)
Ing. Helena Křenková (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Longauer, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Matula, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.
Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Vypracování tezí bakalářské práce obsahujících stručné vyjádření obsahu práce (cíl, metody, výsledky, závěr) (dotace 0/0)
8.
Odevzdání hotové závěrečné práce spolu s tezemi na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu10 h10 h
konzultace
20 h
20 h
Celkem
40 h40 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a obhajoba bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-LES-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 28. 5. 2015.

Typ výstupu: