Sylabus předmětu STPA - Stavitelství pro arboristiku (LDF - LS 2014/2015)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
STPA
Název předmětu česky:
Stavitelství pro arboristiku
Název předmětu anglicky:
Arboristics Construction
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
OborRočník
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
7.00-8.50B45
P. Kotásková, P. Hrůza, M. Šlezingr
Přednáška
Každý týden42
Pondělí
9.00-10.50
B35
P. Kotásková, P. Pelikán, M. ŠlezingrCvičeníKaždý týden22
Pondělí
14.00-18.50
B23
B-ARB-ARB
1
Konzultace
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních poznatků z oblasti stavebnictví v návaznosti na výuku a následné uplatnění oboru Arboristika. Zaměříme se především na drobné stavby v krajině, terénní úpravy, drobné rekonstrukce.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní parametry a materiály jednoduchých staveb souvisejících se zahradními (parkovými) úpravami (dotace 3/4)
 
a.Stavební materiály - kámen, dřevo, beton
b.
Projekt zahradně architektonického řešení - způsoby kreslení
c.Stavby související se zahradními (parkovými) úpravami - mosty a lávky

2.
Jednoduché stavby související se zahradními (parkovými) úpravami a realizace terénních úprav (dotace 3/4)
 
a.zpevněné plochy, komunikace -- cesty
b.
schody, schodiště, zídky
c.
informační tabule, odpadkové koše, posezení, pergoly, altány
d.dětská a sportovní hřiště, oplocení

3.
Revitalizace toků - základní informace, revitalizační prvky (dotace 3/3)
4.
Vegetační doprovod vodního toku (dotace 3/3)
5.
Stavební zákon a navazující předpisy (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h
24 h
cvičení
24 h
0 h
práce v terénu
30 h
54 h
příprava na zkoušku
34 h
34 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - formou písemnou i ústní, zápočet (připuštění ke zkoušce) podmiňuje odevzdání dílčích úkolů definovaných v rámci cvičení, součástí bude i zpracování dílčího terénního sledování, zaměřeno na drobné stavby a posouzení jejich začlenění do krajiny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati. In Chřiby-krajina, les, voda. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 64--70. ISBN 978-80-7375-341-2.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM Brno, 2010. 256 s. 1. ISBN 978-80-214-3942-9.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010. 255 s. ISBN 978-80-214-3942-9.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace v krajině. , verze 1. [CD-ROM]. Mendelu v Brně. 2010. ISBN 978-80-7375-373-3.
ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav. Praha: Český normalizační institut, 2000. 16 s.
Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 768 s. ISBN 978-80-247-3865-9.
ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.

Doporučená:
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 87 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-063-5.
Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 s. ISBN 80-01-02749-X.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu III: malá zahradní architektura. Praha: Grada, 2001. 104 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-247-0172-3.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 73 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-060-0.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. 400 s. ISBN 978-80-8076-057-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: