Sylabus predmetu TPOH1K - Technika pro OH 1 K (AF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TPOH1K
Název předmětu česky:
Technika pro OH 1 K
Název předmětu anglicky:
Machinery for Waste Management 1
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat celkový přehled o technichnickém řešení jednotlivých strojů a strojních linek pro zpracování, využití, recyklaci a zneškodňování jednotlivých druhů odpadů produkovaných v zemědělské prvovýrobě, při zpracování zemědělských produktů, v potravinářství, komunální sféře venkovských sídel a regionů. Součástí tohoto studia je rovněž analýza funkce této techniky v jednotlivých technologických procesech zpracování, recyklace, zneškodňování vybraných druhů odpadů, technicko exploatační výpočty těchto strojů a zařízení pro racionální provozování této techniky v praxi
 
Obsah předmětu:
1.
Základní rozdělení strojů používaných při nakládání s odpady (dotace 4/4)
 
a.
Principy, postupy, metody a zařízení pro zpracování a recyklaci odpadů.
b.
Měřicí systémy, Řízení procesů strojů a zařízení pro nakládání s odpady.
c.Nové trendy v konstrukci strojů pro nakládání s odpady.

2.
Zařízení pro výrobu a transformace bioenergií (dotace 4/3)
 
a.Stroje a zařízení pro výrobu bioplynu
b.
Stroje a zařízení pro kompostování biologického odpadu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení7 h
příprava na zkoušku
153 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je požadována povinná účast na cvičení a zápočet (30 % z celkového hodnocení). Předmět je zakončen ústní zkouškou (70 % z celkového hodnocení).
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (správě zodpovědět alespoň 60 % otázek) je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek ústní části a zápočtu v poměru 70:30.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALTMANN, V. Technika pro zpracování komunálního odpadu. Praha: ČZU Praha, 2010. 120 s. ISBN 978-80-213-2022-2.
GRODA, B. Technika zpracování odpadů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 213 s. ISBN 80-7157-164-4.
GRODA, B. a kol. Technika zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1997. 168 s. ISBN 80-7157-264-0.
BILITEWSKI, B. -- HAERDTLE, G. -- MAREK, K. Abfallwirtschaft : Handbuch für Praxis und Lehre. 3. vyd. Berlin: Springer, 2000. 16 s. ISBN 3-540-64276-5.
KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim: Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0.

Doporučená:
Recyklace odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, 1997. 230 s. ISBN 80-7078-487-3.
BOŽEK, F. -- URBAN, R. -- ZEMÁNEK, Z. Recyklace. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. 202 s. ISBN 80-238-9919-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 6. 2015.

Typ výstupu: