Sylabus predmetu BSA - Bakalářský seminář IS/ICT (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BSA
Název předmětu česky: Bakalářský seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar IS/ICT
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
Fyzikální základy techniky nebo Aplikace vývojových technik
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/7)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/0)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
7 h
konzultace3 h
zpracování protokolů32 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- PŘICHYSTAL, J. -- ČAČKOVÁ, P. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 222 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 18. 11. 2014.

Typ výstupu: