Sylabus předmětu UPARR - Územní plánování a regionální rozvoj (LDF - ZS 2014/2015)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UPARR
Název předmětu česky:
Územní plánování a regionální rozvoj
Název předmětu anglicky:
Spatial Planning and Regional Development
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Hana Kubíčková (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí15.00-16.50
B21
Přednáška
Každý týden
72
 
Středa
11.00-12.50
B35
J. Fialová, H. Kubíčková
Cvičení
Každý týden
27
 
Čtvrtek11.00-12.50
B36
J. Fialová, H. KubíčkováCvičeníKaždý týden
18
 
Čtvrtek
13.00-14.50
B36
J. Fialová, H. Kubíčková
Cvičení
Každý týden18
 
Čtvrtek
17.00-19.50
B32
B-ARB-ARB
1
J. FialováKonzultace
Nepravidelně
120
 
Pátek13.00-16.50
B21
B-ARB-ARB
B-ARB-ARB
1
2
Konzultace
Nepravidelně24 
Pátek
14.00-19.50
B12
B-ARB-ARB
2
Konzultace
Nepravidelně
22
Týká se pouze 2. ročníku
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.
Krajina - kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura, typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů, kulturní vývoj krajiny (dotace 4/4)
2.
Krajinotvorní činitelé - geneze, typizace, procesy, účinnost. Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny (dotace 2/2)
3.
Kulturní krajina - stupně antropizace, antropogenní vlivy, kulturní krajiny ČR, typy a střety, využit (dotace 2/2)
4.Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny ( úrovně ) - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.Krajinné plánování - cíle, úkoly, význam, vývojové formy, ekologická syntéza krajiny, metody krajinných syntéz (dotace 2/2)
7.
Mezinárodní vazby krajinného plánování (dotace 2/2)
8.
Strategie trvale udržitelného rozvoje - pojetí, koncepce, zdroje, strategické a prognózní plánování (dotace 2/2)
9.Územní plánování - legislativa, cíle, úkoly, územně plánovací informace, zástupce veřejnosti, rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území (dotace 2/2)
10.
Nástroje územního plánování -- územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí (dotace 2/2)
11.
Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.Krajinotvorné projekty a programy - ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h0 h
příprava na zkoušku
42 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
0 h
zpracování seminární práce
28 h
0 h
Celkem
140 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
předmět bude ukončen písemnou a ústní zkouškou, z každé části musí studenti splnit minimálně 60% pro získání známky E
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VOREL, I. -- KUPKA, J. Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009. 1. vyd. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 2009. ISBN 978-80-903206-0-4.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územ.řízení. 1. vyd. Brno: ÚÚR, 1996.
Limity využití území / : dodatek č. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007. 1 s.
Limity využití území / : dodatek č. 2. Brno: Ústav územního rozvoje, 2008. 1 s.
HYVNAR, V. a kol. Limity využití území: celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
DOLEŽAL, J. a kol. Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami. Praha: Linde, 2007. 330 s. ISBN 978-80-7201-656-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: