Sylabus predmetu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Gabriela Čížková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.
Formal and Informal Communication (dotace 0/2)
 
a.
formální a neformální styl
b.
formální dopis a jeho náležitosti
c.
sekundární modální slovesa

2.
Career (dotace 0/2)
 
a.pracovní pohovor
b.
motivační dopis, životopis
c.
časy minulé

3.
In Business (dotace 0/2)
 
a.
založení firmy
b.
prezentace firmy
c.
předpřítomný čas

4.Management (dotace 0/4)
 
a.
struktura firmy
b.
ukončení pracovního poměru
c.
kauzativní slovesa have, make, let, get

5.
Going into Production (dotace 0/2)
 
a.
nabídka, uvedení výrobku na trh
b.
hledání dodavatele
c.trpný rod

6.
Marketing (dotace 0/2)
 
a.
formy marketingu
b.
objednávka
c.
gerundium a infinitiv

7.
Banking (dotace 0/2)
 
a.dluh
b.
upomínka
c.čas budoucí

8.
Foreign Trade (dotace 0/2)
 
a.
obchodní etiketa
b.
sjednání schůzky
c.podmínkové věty

9.
Travel Industry (dotace 0/2)
 
a.
turismus
b.
rezervace, pronájem
c.
členy

10.
European Union (dotace 0/2)
 
a.
podpora podnikatelské kultury
b.
žádost o informace
c.
vztažné věty

11.
Economy and Environment (dotace 0/2)
 
a.ekonomie a životní prostředí
b.stížnost
c.
předložkové vazby

12.
Public Service and Politics (dotace 0/2)
 
a.
státní správa a politika
b.vedlejší věty účelové a přípustkové

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování lekcí 1-12

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečného zápočtového testu. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku zápočtového testu a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.

Doporučená:
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.
FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.
ADAM, J H. Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem, výslovností a českým rejstříkem = Longman dictionary of business English. 2. vyd. Voznice: Leda, 2000. 803 s. ISBN 80-85927-70-5.
Kol. Nový akademický slovník cizích slov: [studentské vydání]. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 879 s. ISBN 978-80-200-1415-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 9. 2014.

Typ výstupu: