Course syllabus B2PA - Seminar about Bachelor's Thesis II (ILE - WS 2014/2015)


     Czech          English          


Course code:
B2PA
Course title in Czech:
Seminar about Bachelor's Thesis II
Course title in English: Seminar about Bachelor's Thesis II
Semester:
WS 2014/2015
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/6 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Course supervising department:
Institute of Lifelong Learning
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Teachers: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (lecturer, supervisor)
Mgr. Pavel Vyleťal (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Deepen knowledge in the field of methodology and processing bachelory thesis gained in the subject Seminary for bachelory thesis I, lead students to systematic order in writing bachelory thesis and prepare them for successful vindication.
 
Course content:
1.Processing theoretical data of bachelory thesis (allowance 0/4)
2.
Determination of the aim of practical part (allowance 0/4)
3.
Choice of quantitative, qualitative and mixed research, methodology for gaining empirical data (allowance 0/4)
4.
Processing, analysis and interpretation of data (allowance 0/4)
5.
Writing research reports (allowance 0/4)
6.
Formal properties of bachelory thesis (allowance 0/4)
7.
Presentation and vindication of bachelory thesis (allowance 0/4)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
practice
28 h0 h
consultation
0 h
6 h
preparation for regular assessment
32 h
54 h
preparation of presentation
24 h
24 h
Total
84 h
84 h
 
Assessment methods:
Credit; presentation and successful vindication bachelory thesis features on Study incubator (public presentation of bachelory thesis for students and teachers of Lifelong learning Institute of Mendel university in Brno).
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 p. ISBN 80-85867-59-1.

Recommended:
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 p. ISBN 80-85931-79-6.
MAŇÁK, J. -- ŠVEC, Š. -- ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita :, 2005. 134 p. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ;. ISBN 80-7315-102-2.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1st ed. Praha: Grada, 2007. 265 p. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.
ŠVAŘÍČEK, R. -- ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. 377 p. ISBN 978-80-7367-313-0.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2nd ed. Praha: Portál, 2008. 407 p. ISBN 978-80-7367-485-4.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1st ed. Praha: Grada, 2006. 332 p. Psyché. ISBN 80-247-1362-4.
STRAUSS, A L. -- CORBIN, J M. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1st ed. Brno: Sdružení Podané ruce ;, 1999. 196 p. SCAN ;. ISBN 80-85834-60-X.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training, part-time form, initial period WS 2012/2013
Field of study B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training, full-time form, initial period WS 2012/2013
 
Course listed in previous semesters: WS 2020/2021, SS 2019/2020, WS 2019/2020, WS 2018/2019, WS 2017/2018, WS 2016/2017 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Kateřina Halíčková on 05/21/2014.

Type of output: