Sylabus předmětu SVRK1 - Světový jazyk - Ruština K 1 (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVRK1
Název předmětu česky: Světový jazyk - Ruština K 1
Název předmětu anglicky:
Russian K 1
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: ruština
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Bc. Viktoryia Saprykina (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
1. Telefonní rozhovor. (dotace 0/0)
 
a.
Číslovky 1-20, 30, 40 (nominativ).
b.
Skloňování substantiv ženského rodu na -а/-я v singuláru.
c.
2. časování (slovesa na --ить)

2.
2.Označení času a časových úseků v ruštině. (dotace 0/0)
 
a.
Substantiva v 3., 6. a 7.pádu plurálu.
b.
Minulý čas. Vykání.
c.
Konstrukce надо, нужно + infinitiv

3.
3.Studium cizích jazyků. (dotace 0/0)
 
a.1. časování: slovesa na --еть.
b.
Časování zvratných sloves

4.4.Rodina. (dotace 0/0)
 
a.
Základní číslovky 20-199 (nominativ).
b.
Skloňování substantiv mužského a středního rodu v singuláru.

5.5.Opakovací lekce. (dotace 0/0)
 
a.Názvy národností.
b.
Opakování slovní zásoby.
c.
Předložky.

6.
6.V hotelu. (dotace 0/0)
 
a.Nepravidelná slovesa мочь, помочь.
b.
Skloňování adjektiv (tvrdý a měkký vzor).
c.
Řadové číslovky. Letopočet.
d.
1. časování: slovesa na --овать, -евать

7.7.Orientace ve městě. (dotace 0/0)
 
a.
1. časování: slovesa na --нуть.
b.
Nepravidelná slovesa идти, ехать.

8.
8.Bydlení. (dotace 0/0)
 
a.Skloňování substantiv ženského rodu na měkkou souhlásku.
b.
Slovesa s alternací kmenové souhlásky.

9.
9.Jídlo. (dotace 0/0)
 
a.
Nepravidelné slovesa хотеть, есть, пить.
b.
Skloňování substantiv na -ий, -ия, -ие.
c.Rozkazovací způsob.

10.
10.Nakupování. (dotace 0/0)
 
a.
Nepravidelné sloveso дать.
b.
Infinitivní otázky.
c.
1. a 2. pád množného čísla základních vzorů substantiv.
d.Číslovky 200-1000, миллион, миллиард (nominativ).

11.
11.U lékaře. (dotace 0/0)
 
a.
Částice ли.
b.
Podstatná jména na --ж, -ш, -ч, -щ, -ц.
c.
Nepravidelné sloveso принять

12.
12.Opakování slovní zásoby. (dotace 0/0)
 
a.
Slovesa v přítomném a minulém čase: shrnutí.
b.Substantiva: shrnutí.
c.
Předpony sloves a jejich významy.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
ANTONOVA, V. -- NACHABINA, M. Дорога в Россию: Учебник русского языка (элементарный уровень). Санкт-Петербург: Издательство "Златоуст", 2010. 158 s.
ŠELJAKIN, M. Справочник по русской грамматике. Москва: Дрова, 2006. 200 s.
GLAZUNOVA, O. Русские числительные в таблицах, комментариях и упражнениях. Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. 180 s.
MOSKALEVA, A. Вояж по-русски: Интенсивный курс русского языка в виде приключенческого романа. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. 316 s.
LANDSMAN, N. Россия день за днем. Выпуск 1. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. 136 s.
AKSENOVA, M. Русский язык по-новому. Москва: Форум, 2010. 408 s.
CHAMRAJEVA, J. Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. Москва: Дрофа, 2014. 128 s.
ŠALPYKOVA, K. Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу "Русский - Экзамен - Туризм. Москва: ВК, 2008. 96 s.
METS, N. Трудные аспекты русской грамматики для иностранцев. Санкт-Петербург: Икар, 2010. 256 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 9. 2014.

Typ výstupu: