Sylabus předmětu SVR1 - Světový jazyk - Ruština 1 (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVR1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština 1
Název předmětu anglicky:
Russian 1
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: ruština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Bc. Viktoryia Saprykina (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
1. týden (dotace 0/2)
 
a.
Telefonní rozhovor. Číslovky 1-20, 30, 40 (nominativ). Skloňování substantiv ženského rodu na -а/-я v singuláru. 2. časování (slovesa na --ить)

2.
2. týden (dotace 0/2)
 
a.
Označení času a časových úseků v ruštině. Substantiva v 3., 6. a 7. pádu plurálu. Minulý čas. Vykání. Konstrukce надо, нужно + infinitiv

3.
3. týden (dotace 0/2)
 
a.
Studium cizích jazyků. 1. časování: slovesa na --еть. Časování zvratných sloves

4.
4. týden (dotace 0/2)
 
a.
Rodina. Základní číslovky 20-199 (nominativ). Skloňování substantiv mužského a středního rodu v singuláru.

5.
5. týden (dotace 0/2)
 
a.
Opakovací lekce. Názvy národností. Opakování slovní zásoby. Předložky

6.
6. týden (dotace 0/2)
 
a.
V hotelu. Nepravidelná slovesa мочь, помочь. Skloňování adjektiv (tvrdý a měkký vzor). Řadové číslovky. Letopočet. 1. časování: slovesa na --овать, -евать

7.
7. týden (dotace 0/2)
 
a.
Orientace ve městě. 1. časování: slovesa na --нуть. Nepravidelná slovesa идти, ехать

8.
8. týden (dotace 0/2)
 
a.
Bydlení. Skloňování substantiv ženského rodu na měkkou souhlásku. Slovesa s alternací kmenové souhlásky

9.
9. týden (dotace 0/2)
 
a.
Jídlo. Nepravidelné slovesa хотеть, есть, пить. Skloňování substantiv na -ий, -ия, -ие. Rozkazovací způsob

10.
10. týden (dotace 0/2)
 
a.
Nakupování. Nepravidelné sloveso дать. Infinitivní otázky. 1. a 2. pád množného čísla základních vzorů substantiv. Číslovky 200-1000, миллион, миллиард (nominativ)

11.
11. týden (dotace 0/2)
 
a.
U lékaře. Částice ли. Podstatná jména na --ж, -ш, -ч, -щ, -ц. Nepravidelné sloveso принять

12.
12. týden (dotace 0/2)
 
a.Opakování slovní zásoby. Slovesa v přítomném a minulém čase: shrnutí. Substantiva: shrnutí. Předpony sloves a jejich významy

13.
Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.
Souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby.

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.Souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
ANTONOVA, V. -- NACHABINA, M. Дорога в Россию: Учебник русского языка (элементарный уровень). Санкт-Петербург: Издательство "Златоуст", 2010. 158 s.
ŠELJAKIN, M. Справочник по русской грамматике. Москва: Дрова, 2006. 200 s.
GLAZUNOVA, O. Русские числительные в таблицах, комментариях и упражнениях. Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. 180 s.
MOSKALEVA, A. Вояж по-русски: Интенсивный курс русского языка в виде приключенческого романа. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. 316 s.
LANDSMAN, N. Россия день за днем. Выпуск 1. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. 136 s.
AKSENOVA, M. Русский язык по-новому. Москва: Форум, 2010. 408 s.
CHAMRAJEVA, J. Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. Москва: Дрофа, 2014. 128 s.
ŠALPYKOVA, K. Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу "Русский - Экзамен - Туризм. Москва: ВК, 2008. 96 s.
METS, N. Трудные аспекты русской грамматики для иностранцев. Санкт-Петербург: Икар, 2010. 256 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 9. 2014.

Typ výstupu: